4-796/5

4-796/5

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

1 JULI 2008


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI tot regeling van het notarisambt en tot aanpassing van het statuut van de verenigde benoemingscommissies voor het notariaat


AMENDEMENTEN


Nr. 6 VAN DE HEER DELPÉRÉE

(Subamendement op amendement nr. 5)

Art. 2

In het voorgestelde artikel 49bis, § 1, tweede lid, de woorden « , die gezamenlijk instaan voor de financiering ervan » doen vervallen.

Verantwoording

Er is geen enkele reden waarom de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat de werking van een overheidsdienst zou moeten financieren.

Nr. 7 VAN DE HEER DELPÉRÉE

(Subamendement op amendement nr. 5)

Art. 2

In het voorgestelde artikel 49bis, § 2, eerste lid, het woord « notariskantoren » vervangen door de woorden « een notariskantoor ».

Verantwoording

De ombudsdienst moet kennisnemen van individuele klachten, en niet van klachten over de dienstverlening van het notariaat in het algemeen.

Nr. 8 VAN DE HEER DELPÉRÉE

(Subamendement op amendement nr. 5)

Art. 2

In het voorgestelde artikel 49bis, § 2, tweede lid, de woorden « de notariskantoren » vervangen door de woorden « een notariskantoor ».

Verantwoording

De ombudsdienst moet kennisnemen van individuele klachten, en niet van klachten over de dienstverlening van het notariaat in het algemeen.

Nr. 9 VAN DE HEER DELPÉRÉE

(Subamendement op amendement nr. 5)

Art. 2

In het voorgestelde artikel 49bis, § 5, eerste lid, het woord « notariskantoren » vervangen door de woorden « een notariskantoor ».

Verantwoording

De ombudsdienst moet kennisnemen van individuele klachten, en niet van klachten over de dienstverlening van het notariaat in het algemeen.

Nr. 10 VAN DE HEER DELPÉRÉE

(Subamendement op amendement nr. 5)

Art. 2

In het voorgestelde artikel 49bis, § 2, tweede lid, de woorden « de aan de rechtzoekende verleende dienst niet overeenstemt met wat hij mocht verwachten van de openbare dienstverlening waarmee het notariaat belast is » vervangen door de woorden « de verleende dienst niet overeenstemt met de gewettigde verwachtingen van de belanghebbende ».

Verantwoording

De verwijzing naar de rechtzoekende is niet relevant. Bovendien kunnen andere redenen dan de kwaliteit van de dienstverlening een klacht rechtvaardigen.

Nr. 11 VAN DE HEER DELPÉRÉE

(Subamendement op amendement nr. 5)

Art. 2

In het voorgestelde artikel 49bis, § 5, de woorden « overige instantie of » doen vervallen.

Verantwoording

Het woord « instantie » kan niet in die zin gebruikt worden. Bovendien is het vaag en legt het openbare instellingen, of zelfs privé-personen, welbepaalde verplichtingen op.

Nr. 12 VAN DE HEER DELPÉRÉE

(Subamendement op amendement nr. 5)

Art. 2

Het voorgestelde artikel 49bis, § 7, wijzigen als volgt :

A. Het voorgestelde eerste lid vervangen als volgt : « De bevoegde federale ombudsman tracht de partijen te verzoenen binnen twee maanden na de ontvangst van de klacht. »;

B. In het voorgestelde tweede lid, in het 1º, de woorden « of tuchtrechtelijke » doen vervallen;

C. In het voorgestelde tweede lid, in het 2º, de woorden « of definitief beëindigd werd door een rechterlijke beslissing » doen vervallen;

D. In het voorgestelde tweede lid, een 2ºbis invoegen, luidende : « of het voorwerp heeft uitgemaakt van een rechterlijke beslissing die de procedure definitief beëindigt; ».

Verantwoording

De voorgestelde tekst kan de indruk geven dat de ombudsman een verzoening moet trachten te bewerkstelligen alvorens zelf de klacht te gaan behandelen.

Nr. 13 VAN DE HEER DELPÉRÉE

(Subamendement op amendement nr. 5)

Art. 2

In het voorgestelde artikel 49bis, § 1, vierde lid, tussen de woorden « van notaris » en het woord « erenotaris » de woorden « , gewezen notaris » invoegen.

Nr. 14 VAN DE HEER DELPÉRÉE

(Subamendement op amendement nr. 5)

Art. 2

Het voorgestelde artikel 49bis, § 9, wijzigen als volgt :

A. In de Franse tekst, in het eerste lid, eerste volzin, het woord « sous » vervangen door het woord « dans »;

B. In de Franse tekst, in het eerste lid, tweede volzin, de woorden « ne confirme pas par écrit le maintien » vervangen door de woorden « ne confirme pas, par écrit, le maintien »;

C. In het tweede lid, de woorden « die de klacht bij gemotiveerde beslissing binnen de vier maanden na de doorverwijzing » vervangen door de woorden « die de klacht onderzoekt en een gemotiveerde beslissing neemt binnen vier maanden na de doorverwijzing ».

Nr. 15 VAN DE HEER DELPÉRÉE

(Subamendement op amendement nr. 5)

Art. 2

In het voorgestelde artikel 49bis, § 10, het woord « instanties » vervangen door het woord « overheden ».

Nr. 16 VAN DE HEER DELPÉRÉE

(Subamendement op amendement nr. 5)

Art. 2

In het voorgestelde artikel 49bis, § 11, het woord « instanties » vervangen door het woord « overheden ».

Francis DELPÉRÉE.

Nr. 17 VAN MEVROUW DEFRAIGNE

(Subamendement op amendement nr. 5)

Art. 2

In het voorgestelde artikel 49bis, § 3, eerste lid :

« na de woorden « bij de verenigde benoemingscommissies » de woorden « of bij de federale ombudsdienst die er de verenigde benoemingscommissies van op de hoogte brengt. » toevoegen. »

Verantwoording

Het is de bedoeling de burger die een klacht wil indienen over een notariskantoor de mogelijkheid te geven zich rechtstreeks tot de federale ombudsman te richten zonder langs de verenigde benoemingscommissie te gaan. De burger zal zich immers sneller wenden tot dat soort instellingen dan tot de verenigde benoemingscommissies omdat hij de rol van die laatste minder goed begrijpt en twijfelt aan hun onafhankelijkheid ten opzichte van de notariële wereld.

Nr. 18 VAN MEVROUW DEFRAIGNE

Art. 4

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 4. — Artikel 38 van de wet wijzigen als volgt :

A/ Paragraaf 2, tweede lid, 3º, wordt vervangen als volgt : « 3º het noteren en de opvolging van de klachten van particulieren met betrekking tot notariskantoren gevestigd in de gerechtelijke arrondissementen, bedoeld onder 2º, overeenkomstig artikel 49bis van de wet »

B/ Paragraaf 2, derde lid, 3º, wordt vervangen als volgt : « 3º het noteren en de opvolging van de klachten van particulieren met betrekking tot notariskantoren gevestigd in de gerechtelijke arrondissementen, bedoeld onder 1º, overeenkomstig artikel 49bis van de wet »

C/ Paragraaf 3, tweede lid, 2º, wordt vervangen als volgt : « 2º het noteren en de opvolging van de klachten van particulieren met betrekking tot notariskantoren gevestigd in de vredegerechtskantons bedoeld onder 1º, overeenkomstig artikel 49bis van de wet »

Verantwoording

Door die wijziging kan de in artikel 38 opgesomde bevoegdheid van de verenigde benoemingscommissies inzake klachtenbehandeling verduidelijkt worden. Die commissies vervullen geen echte rol in de klachtenbehandeling. Zij moeten er enkel op toezien dat de klachtenbehandeling wordt opgevolgd overeenkomstig artikel 49bis van de wet.

Christine DEFRAIGNE.

Nr. 19 VAN DE HEER VANDENBERGHE C.S.

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 2. — Artikel 49bis van de wet van 25 ventôse jaar XI tot regeling van het notarisambt gewijzigd bij de wet van 4 mei 1999, wordt vervangen als volgt :

« Art. 49bis. — § 1. Binnen de verenigde benoemingscommissies wordt een federale ombudsdienst voor het notariaat opgericht.

De federale ombudsdienst bestaat uit één Nederlandstalige en één Franstalige ombudsman. Beiden worden door de Senaat benoemd op basis van een lijst die gezamenlijk wordt voorgesteld door de Nationale kamer van notarissen en de verenigde benoemingscommissies voor het notariaat, die gezamenlijk instaan voor de financiering ervan.

Het mandaat van de federale ombudsmannen duurt vier jaar en kan eenmaal worden verlengd. Indien hun mandaat niet wordt verlengd, blijven de ombudsmannen hun ambt uitoefenen tot er een opvolger is benoemd.

Het mandaat van federaal ombudsman is onverenigbaar met de uitoefening van één van de mandaten opgesomd in artikel 38, § 6, of met de hoedanigheid van notaris, oud-notaris, erenotaris of kandidaat-notaris. Het mandaat is eveneens onverenigbaar met een mandaat bij een benoemingscommissie of de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

§ 2. De bevoegde benoemingscommissie bedoeld in artikel 38 neemt kennis van elke klacht over de werking van een notariskantoor en zorgt voor de opvolging ervan.

Onder klacht over de werking van een notariskantoor wordt verstaan het aanklagen van situaties waarin de aan de belanghebbende verleende dienst niet overeenstemt met wat hij mocht verwachten van de openbare dienstverlening waarmee het notariaat belast is.

§ 3. Elke belanghebbende kan kosteloos klacht indienen bij de verenigde benoemingscommissies of de federale ombudsdienst. Om ontvankelijk te zijn, wordt de klacht schriftelijk ingediend. Zij wordt ondertekend en gedagtekend door de klager of door zijn gemachtigde. Ze vermeldt de volledige identiteit van de klager en bevat een bondige beschrijving van de feiten.

De klacht kan ook elektronisch worden ingediend. Er kan wel een schriftelijke bevestiging worden gevraagd van de klacht door de klager of zijn gemachtigde.

§ 4. In het geval de klacht ingediend wordt bij de verenigde benoemingscommissies, wordt deze geregistreerd door de verenigde benoemingscommissies en maken zij de klacht voor behandeling over aan de federale ombudsdienst voor het notariaat.

In het geval de klacht ingediend wordt bij de federale ombudsdienst, maakt deze een kopie over aan de verenigde benoemingscommissies, die instaan voor de registratie ervan.

De federale ombudsdienst bericht de klager onmiddellijk de ontvangst van de klacht, met vermelding van de datum van ontvangst. Tegelijk wordt de klager meegedeeld of de klacht al dan niet ontvankelijk is.

§ 5. Elke overheid die een klacht ontvangt met betrekking tot de werking van een notariskantoor is gehouden om deze klacht onverwijld en integraal over te maken aan de federale ombudsdienst voor het notariaat. De federale ombudsdienst bericht de klager onmiddellijk de ontvangst van de klacht en stuurt een kopie van de klacht naar de verenigde benoemingscommissies. Het bepaalde in § 4, derde lid, is van toepassing.

§ 6. De Nederlandstalige ombudsman is bevoegd voor de klachten van particulieren met betrekking tot de notariskantoren in de gerechtelijke arrondissementen bedoeld in artikel 38, § 2, tweede lid, 2º.

De Franstalige ombudsman is bevoegd voor de klachten van particulieren met betrekking tot de notariskantoren in de gerechtelijke arrondissementen bedoeld in artikel 38, § 2, derde lid, 2º.

Particulieren die klachten hebben met betrekking tot de notariskantoren in de kantons van de vredegerechten bedoeld in artikel 38, § 3, tweede lid, 1º, hebben het recht te kiezen tussen de Nederlandstalige of Franstalige ombudsman. Bij gebrek aan keuze bepaalt de taal van de klacht welke ombudsman bevoegd is.

§ 7. De bevoegde federale ombudsman tracht de partijen te verzoenen, binnen de twee maanden na de ontvangst van de klacht.

De federale ombudsman kan geen verzoeningspoging starten, ingeval de klacht :

1º tot de strafrechtelijke of tuchtrechtelijke bevoegdheid van de rechtbanken behoort; of

2º het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure die lopende is; of

3º het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure die definitief beëindigd werd door een rechterlijke beslissing; of

4º reeds behandeld werd, volgens de in dit artikel bepaalde procedure en waarbij de klacht geen nieuwe elementen bevat; of

5º kennelijk ongegrond is.

Indien, in de hierboven beschreven gevallen, geen verzoeningspoging gestart kan worden, deelt de federale ombudsman de reden hiervan mee aan de verenigde benoemingscommissies.

§ 8. Indien de federale ombudsman de partijen met elkaar kunnen verzoenen, wordt de procedure beëindigd. Hij brengt de provinciale kamer en de verenigde benoemingscommissies hiervan op de hoogte.

§ 9. Indien de federale ombudsman vaststelt dat geen verzoening kan bereikt worden of onder de voorwaarden van § 7, tweede lid, niet gestart kan worden, vraagt hij aan de klager of deze de klacht handhaaft met het oog op de behandeling van de klacht door de provinciale kamer van notarissen. Ingeval de klager de handhaving van de klacht niet schriftelijk bevestigt binnen de maand na het verzoek van de federale ombudsman, wordt hij geacht van zijn klacht af te zien.

Ingeval de klager de procedure wenst verder te zetten, verwijst de federale ombudsman de klacht door naar de provinciale kamer voor notarissen, die de klacht bij gemotiveerde beslissing behandelt binnen de vier maanden na de doorverwijzing. Indien de provinciale kamer vaststelt dat voldaan is aan een van de voorwaarden uit § 3 of § 7, tweede lid, dan verklaart ze de klacht onontvankelijk.

De provinciale kamer bericht de federale ombudsman en de verenigde benoemingscommissies over het gevolg dat aan de klacht gegeven werd.

§ 10. De Nationale Kamer van notarissen, de federale ombudsmannen en de verenigde benoemingscommissies stellen in onderling overleg een reglement van klachtenbehandeling op, waarbij de informatie-uitwisseling tussen deze overheden wordt gegarandeerd.

§ 11. Na ontvangst van een rapport van de federale ombudsmannen, voor wat hun werking betreft, maken de verenigde benoemingscommissies ten behoeve van alle betrokken overheden en de minister van Justitie een jaarrapport op, met het oog op het formuleren van voorstellen tot verbetering van de werking van het notariaat. »

Verantwoording

Het amendement strekt ertoe een federale ombudsdienst, bestaande uit een Nederlandstalige en Franstalige ombudsman, op te richten.

De taak van deze federale ombudsmannen strekt ertoe een voorafgaande verzoeningspoging in te stellen naar aanleiding van de klachten die binnenkomen bij de verenigde benoemingscommissies, bij de federale ombudsdienst en andere instanties of overheden, vooraleer de klacht ten gronde beslecht wordt door de provinciale kamer van notarissen.

De ombudsmannen worden benoemd door de Senaat, op voordracht van de Nationale Kamer van Notarissen, de verenigde benoemingscommissies en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat voor een periode van vier jaar, die eenmalig kan hernieuwd worden.

Slaagt de federale ombudsman erin om een verzoening te bereiken, dan wordt de klacht als afgehandeld beschouwd, zo niet wordt de klacht voor de behandeling ten gronde doorgestuurd naar de provinciale kamer van notarissen, bevoegd voor de standplaats van de betrokken notaris, dewelke vervolgens de klacht afhandelt.

Er wordt voorzien in een uitgebreide vorm van kennisgeving aan de verenigde benoemingscommissies, met het oog op de verbetering van haar algemeen toezicht op het notariaat en haar rapportageverplichtingen.

Nr. 20 VAN DE HEER VANDENBERGHE C.S.

Art. 4

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Gelet op amendement nr. 5 behouden de verschillende benoemingscommissies een rol inzake de registratie en de opvolging van de klachten, in het algemeen, met het oog op het formuleren van adviezen en voorstellen conform artikel 49quater en het doorzenden van klachten naar de tuchtoverheden, zoals voorzien in artikel 49ter.

De tekst van artikel 38, § 2, 2e alinea, 3º, § 2, 3e alinea, 3º en § 3, 2e alinea, 3º, moet blijven bestaan evenals de bevoegdheden van de benoemingscommissie voorzien in de artikelen 49ter en 49quater, zoals deze werden ingevoerd bij de hervorming van de wet tot regeling van het notarisambt.

Hugo VANDENBERGHE
Tony VAN PARYS
Pol VAN DEN DRIESSCHE.

Nr. 21 VAN DE DAMES DEFRAIGNE EN CROMBÉ-BERTON

(Subamendement op amendement nr. 19)

Art. 2

In het voorgestelde artikel 49bis, § 1, eerste lid, na het woord « opgericht » de woorden « , die administratief van die commissies afhangt, maar zijn opdracht in alle onafhankelijkheid uitoefent » invoegen.

Verantwoording

Het is belangrijk te vermelden dat de verenigde benoemingscommissies geen enkele injunctiebevoegdheid ten aanzien van de ombudsmannen hebben. De verenigde benoemingscommissies zijn alleen bevoegd voor de registratie en de follow-up van de klachten. De fase van de verzoening is uitsluitend de bevoegdheid van de federale ombudsman.

Nr. 22 VAN DE DAMES DEFRAIGNE EN CROMBÉ-BERTON

(Subamendement op amendement nr. 19)

Art. 2

In het voorgestelde artikel 49bis, § 1, tweede lid, tussen de woorden « voor het notariaat » en de woorden « , die gezamenlijk instaan voor de financiering ervan. », de woorden « en door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat » invoegen.

Verantwoording

Door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat te laten deelnemen aan de aanwijzing van beide ombudsmannen, zorgt men ervoor dat de drie hoofdspelers van de notariële wereld vertegenwoordigd zijn en waarborgt men de financiering van de federale ombudsdienst.

Nr. 23 VAN DE DAMES DEFRAIGNE EN CROMBÉ-BERTON

(Subamendement op amendement nr. 19)

Art. 2

Paragraaf 11 van het voorgestelde artikel 49bis vervangen als volgt :

« § 11. Na ontvangst van het jaarrapport van de federale ombudsmannen, voor wat hun werking betreft, zendt de Senaat het naar de verenigde benoemingscommissies, naar de Nationale kamer van notarissen, naar de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, alsook naar de minister van Justitie, met het oog op het formuleren van voorstellen tot verbetering van de werking van het notariaat. ».

Verantwoording

Het ligt voor de hand dat het jaarrapport van de federale ombudsmannen naar de Senaat wordt gezonden, aangezien zij door hem worden benoemd.

Het jaarrapport van de ombudsmannen moet naar de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat worden gezonden omdat zij deelneemt aan de aanwijzing van beide ombudsmannen en bijdraagt tot de financiering van de federale ombudsdienst.

Christine DEFRAIGNE.
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.