4-20/2

4-20/2

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

10 JUNI 2008


Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1067bis in het Gerechtelijk Wetboek


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEREN MAHOUX EN DELPÉRÉE

Art. 2

In het voorgestelde artikel 1067bis de woorden « naar aanleiding van » vervangen door de woorden « met het oog op ».

Verantwoording

Verduidelijking van de voorgestelde tekst.

Philippe MAHOUX.
Francis DELPÉRÉE.

Nr. 2 VAN DE HEREN VANDENBERGHE, VAN PARYS EN VAN DEN DRIESSCHE

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 2 . — In Boek III, Titel III, Hoofdstuk I, van het vierde deel van het Gerechtelijk Wetboek wordt een artikel 1067bis ingevoegd, luidende :

Art. 1067bis. — Wanneer de griffier bij de kennisgeving van een arrest toepassing maakt van artikel 792, tweede lid en derde lid, neemt hij de tekst over van artikel 1080 van dit Wetboek. »

Verantwoording

Dit amendement houdt een tekstverduidelijking in.

Hugo VANDENBERGHE
Tony VAN PARYS
Pol VAN DEN DRIESSCHE.