4-607/3

4-607/3

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

21 MEI 2008


Voorstel van resolutie tot het opstarten van een sensibiliseringscampagne die wijst op de gevaren van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen, om te wijzen op de gevaren van alcoholgebruik bij zwangere vrouwen

Wetsvoorstel betreffende etikettering en gezondheidswaarschuwingen op verpakkingen van alcoholhoudende dranken die zwangere vrouwen ertoe aanzetten geen alcohol te consumeren


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEER CLAES


I. Inleiding

Het voorstel van resolutie werd op 4 maart 2008 ingediend. Het werd besproken samen met het wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen, om te wijzen op de gevaren van alcoholgebruik bij zwangere vrouwen, ingediend door de heer Patrik Vankrunkelsven (stuk Senaat, nr. 4-530/1) en met het wetsvoorstel betreffende etikettering en gezondheidswaarschuwingen op verpakkingen van alcoholhoudende dranken die zwangere vrouwen ertoe aanzetten geen alcohol te consumeren, ingediend door de heer Philippe Mahoux (stuk Senaat, nr. 4-598/1).

Die voorstellen werden door de commissie besproken tijdens haar vergaderingen van 16, 23 en 30 april en 14 mei 2008, samen met mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

II. Inleidende uiteenzetting van de heer Vankrunkelsven

Het voorstel van resolutie strekt er hoofdzakelijk toe de bevolking opmerkzaam te maken op de risico's van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. Een bewustmakingscampage zal vooral van belang zijn op het ogenblik dat er op flessen alcohol verplicht een pictogram of tekst komt zoals voorgesteld in het wetsvoorstel nr. 4-530/1. De campagne bij het publiek kan los van dit wetsvoorstel worden bekeken en richt zich bijvoorbeeld op geneesheren en medische diensten in het algemeen die niet altijd perfect op de hoogte zijn van de gevaren van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap.

Deze preventiecampagne moet uiteraard worden gevoerd in samenwerking met de gemeenschappen die voor preventie zijn bevoegd.

III. Bespreking

Considerans

Zie het rapport van de heer Dirk Claes over het wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen, om te wijzen op de gevaren van alcoholgebruik bij zwangere vrouwen, dat door de heer Patrik Vankrunkelsven werd ingediend (stuk Senaat, nr. 4-530/4).

Dispositief

Amendementen nrs. 1 en 3

Mevrouw Delvaux dient een amendement nr. 1 in dat ertoe strekt een punt 2 in het dispositief van het voorstel van resolutie in te voegen, luidende :

 Vraagt de regering een bewustmakingscampagne op te starten bij de gynaecologen, opdat zij zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger willen worden, beter counselen met het oog op de preventie van het foetaal alcoholsyndroom. 

Mevrouw Delvaux verduidelijkt dat het hier gaat om een aanvulling van de vraag die al in het oorspronkelijke voorstel van resolutie werd geformuleerd.

De heer Mahoux dringt erop aan dat huisartsen ook betrokken worden bij die bewustmakingscampagne. Veel huisartsen volgen ook zwangerschappen, in het bijzonder zwangerschappen die geen risico vormen en doen screenings.

De heer Vankrunkelsven sluit zich daarbij aan.

Mevrouw Lanjri wijst erop dat preventie een bevoegdheid van de gemeenschappen is, die bij deze preventiecampagne betrokken moeten worden.

De heer Vankrunkelsven merkt op dat een campagne inzake volksgezondheid, die zich richt tot geneesheren, voor een groot deel onder de bevoegdheid van de federale overheid valt. Hij gaat er echter mee akkoord dat de gemeenschappen betrokken moeten worden bij deze bewustmakingscampagne.

De heer Vankrunkelsven c.s. dient amendement nr. 3 in, een subamendement op amendement nr. 1, om ook de huisartsen aan te spreken in de bewustmakingscampagnes.

De amendementen nrs. 1 en 3 worden eenparig aangenomen door de 9 aanwezige leden.

Amendementen nrs. 2 en 4

Mevrouw Delvaux dient amendement nr. 2 in dat ertoe strekt een punt 3 in het dispositief van het voorstel van resolutie in te voegen, luidende :

 Vraagt de regering binnen een relevante termijn de impact te evalueren van alle maatregelen inzake bewustmaking van de gezondheidsrisico's van alcohol bij een zwangerschap : gezondheidswaarschuwingen, bewustmakingscampagne voor het brede publiek, bewustmaking van de gynaecologen van het belang van counseling van zwangere vrouwen. 

De heer Vankrunkelsven c.s dient amendement nr. 4 in, een subamendement op amendement nr. 2, om ook de impact van de bewustmakingscampagnes op de huisartsen te evalueren.

Mevrouw Lanjri vraagt zich af waarom de evaluatie zoals voorgesteld in amendement nr. 2, beperkt is tot counseling van zwangere vrouwen. Zij meent dat de evaluatie moet slaan op de totaliteit van de maatregelen die samengaan met een zwangerschap.

De amendementen nrs. 2 en 4 worden eenparig goedgekeurd door de 9 aanwezige leden.

IV. Stemmingen

Het geamendeerde voorstel van resolutie wordt in zijn geheel eenparig aangenomen door de 9 aanwezige leden.

Dit verslag werd door de 11 aanwezige leden eenparig goedgekeurd.

De rapporteur, De voorzitter,
Dirk CLAES. Nahima LANJRI.

Tekst aangenomen door de commissie (zie stuk Senaat, nr. 4-607/4 - 2007/2008)