4-127/4

4-127/4

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

23 APRIL 2008


Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel zonder tussenkomst van de rechtbank


AMENDEMENTEN


Nr. 15 VAN MEVROUW TAELMAN

(Subamendement op amendementen nr. 2)

Art. 2

Het eerste lid van het voorgestelde artikel 1394, § 2, aanvullen als volgt : « Deze boedelbeschrijving op verklaring is mogelijk, voor zover beide echtgenoten hiermee akkoord zijn, in alle gevallen waarin een boedelbeschrijving zou worden opgemaakt ».

Verantwoording

Indien men een facultatieve boedelbeschrijving wenst in te voeren, dient te worden gepreciseerd in welke gevallen ze op verklaring kan worden opgemaakt.

Nr. 16 VAN MEVROUW TAELMAN

Art. 4

Het voorgestelde artikel 1396, § 1, vervangen als volgt :

« De notaris maakt het uittreksel van de bedongen wijzigingen van het huwelijksvermogensstelsel bekend in het Belgisch Staatsblad binnen de maand na de wijzigingsakte. Deze bekendmaking is niet vereist voor de wijzigingen die betrekking hebben op een beschikking houdende wijziging van de regels van vereffening van het gemeenschappelijk vermogen, aangenomen overeenkomstig de artikelen 1457 tot 1464, alsook op de contractuele erfstellingen ».

Verantwoording

Het voorgestelde artikel 1396 BW betreft de bekendmakingen van de wijzigingen in het Belgisch Staatsblad met daarin een uitzondering voor bepaalde wijzigingen. Deze bijkomende bekendmaking na de wijziging lijkt eveneens niet vereist ten aanzien van de contractuele erfstellingen die worden opgenomen in een huwelijksovereenkomst (de zogenaamde schenkingen van toekomstige goederen, namelijk de goederen die de nalatenschap van de insteller zullen samenstellen).

Martine TAELMAN.

Nr. 17 VAN DE HEREN VAN PARYS ET VANDENBERGHE

Een hoofdstuk IVbis invoegen met als opschrift :

« Wijzigingen van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt ».

Nr. 18 DE MM. VAN PARYS ET VANDENBERGHE

Art. 8bis (nieuw)

Een artikel 8bis (nieuw) invoegen, luidende als volgt :

« Art. 8bis. — Artikel 9, § 1, tweede lid van de wet van 16 maart 1803 vervangen als volgt :

« Wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, vestigt hij hierop de aandacht van de partijen en deelt hen mee dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris maakt hiervan melding in de notariėle akte. »

Tony VAN PARYS
Hugo VANDENBERGHE.

Nr. 19 DE MM. VAN PARYS C.S.

Art. 7

In dit artikel de woorden « In het Gerechtelijk Wetboek » vervangen door de woorden « In Deel IV, Boek IV, van het Gerechtelijk Wetboek ».

Verantwoording

Zie nota Wetsevaluatie.

Tony VAN PARYS
Hugo VANDENBERGHE
Pol VAN DEN DRIESSCHE.