4-490/2

4-490/2

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

21 DECEMBER 2007


Wetsontwerp tot wijziging van artikel 161 van het Wetboek der successierechten


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW VIENNE C.S.

Art. 2

De voorgestelde tekst aanvullen als volgt :

« , mits die private privaks beantwoorden aan de in artikel 76 van dezelfde wet bedoelde ethische, sociale en leefmilieuaspecten; »

Verantwoording

De Europese Commissie stelt in haar Groenboek, « De bevordering van een Europees kader voor de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven » (COM (2001) 366), dat de lidstaten bij hun besluitvorming meer belang aan dat maatschappelijk verantwoord ondernemerschap moeten hechten, te meer daar die besluitvorming de economische en financiėle omgeving van de interne markt sterk kan beļnvloeden.

Dit amendement strekt ertoe aan die eis te voldoen door de private privaks van de jaarlijkse taks vrij te stellen mits zij rekening houden met bepaalde criteria die tot maatschappelijk verantwoord ondernemerschap kunnen worden gerekend.

Artikel 76 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles bepaalt dat elke instelling voor collectieve belegging een jaarverslag moet opstellen dat onder meer informatie moet bevatten « over de mate waarin bij het beheer van de financiėle middelen en bij de uitoefening van de rechten die aan de effecten in portefeuille verbonden zijn, rekening wordt gehouden met sociale, ethische en leefmilieuaspecten. ».

Dit amendement beoogt die informatieverplichting in een resultaatsverbintenis om te buigen wanneer het om private privaks gaat. Het voorstel houdt in dat alleen de private privaks waarvan het jaarverslag en de driemaandelijkse financiėle staten aantonen dat zij de sociale, ethische en leefmilieuaspecten in acht nemen, worden vrijgesteld van de jaarlijkse taks.

Alleen private privaks waarvan wordt aangetoond dat ze aan maatschappelijk verantwoord ondernemerschap beantwoorden, kunnen voortaan van de jaarlijkse taks worden vrijgesteld.

Christiane VIENNE.
Bart MARTENS.
André VAN NIEUWKERKE.