Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-89

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Werk

Vraag nr. 3-7476 van mevrouw Van de Casteele d.d. 8 maart 2007 (N.) :
Federale ambtenaren. — Ziekteverzuim. — Rijksdienst voor arbeidsvoorzieningen (RVA).

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-7475 aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : De enquête die georganiseerd werd door de RVA kadert in het beleid dat al lang door deze instelling gevoerd wordt om het welzijn van zijn personeel te verbeteren.

Zoals elk initiatief van strategisch belang dat uitgevoerd wordt door de RVA, word ik hiervan op de hoogte gehouden, in het bijzonder via het verslag van de regeringscommissaris in het Beheerscomité van de RVA.

Er moet op gewezen dat in het kader van de responsablisering van de openbare instellingen van Sociale Zekerheid, bestuursovereenkomsten afgesloten werden met die instellingen. Dit impliceert dat ik als minister niet rechtstreeks tussen kom in het beheer van die instellingen. Ook met de RVA werd een dergelijke overeenkomst afgesloten.

Toch wil ik onderstrepen dat de leidend ambtenaren van de RVA en zijn beheerders steeds blijk gegeven hebben van een goed beheer.

Uit de studie blijkt duidelijk dat het absenteïsme niet rechtstreeks in verband kan gebracht worden met één bepaalde factor. Wat de gebouwen van de RVA betreft zijn de werkomstandigheden, mits enkele uitzonderingen waaraan gewerkt wordt, meer dan bevredigend.

Zo zijn er nu initiatieven in uitvoering inzake nieuwbouw (WB Gent) en renovaties (hoofdbestuur, WB Charleroi, WB Brugge).

In de tevredenheidsenquête bij het personeel van de RVA, die op nationaal niveau georganiseerd werd, is er een « Noord-Zuid-verschil ». Dit gegeven komt ook in andere onderzoeken naar boven. Het is blijkbaar een fenomeen het kader van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening overschrijdt.

Ik heb er echter het volste vertrouwen in dat binnen de Rijksdienst, daar waar maatregelen nodig en mogelijk zijn, die ook zullen genomen worden.