Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-89

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-7220 van de heer Van Hauthem d.d. 21 februari 2007 (N.) :
Gevangenissen. — Informatiebrochures voor anderstalige gedetineerden.

In antwoord op de vraag nr. 13993 van de volksvertegenwoordiger Muls in de Kamer (Kamer, C1189, blz. 32) antwoordt de geachte minister dat iedere gevangenis meertalige brochures heeft voor de gedetineerden over het dagelijks leven in de instelling. Tevens vernemen wij dat de gedetineerden een brochure zullen ontvangen over de basiswet, die ook in het Duits, Engels, Spaans en Russisch wordt vertaald. Ook wordt er nagegaan deze ook in andere talen beschikbaar te stellen.

De gevangenissen zijn uitvoeringsdiensten waarvan de werkkring het hele land bestrijkt. Die moeten overeenkomstig artikel 40 van de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken van 18 juli 1966 hun berichten en mededelingen die ze rechtstreeks aan het publiek richten in het Nederlands en in het Frans opstellen. De taalwet is een wet van openbare orde en wij begrijpen dan ook niet op welke wettelijke basis deze brochures in andere talen dan het Nederlands of het Frans worden uitgegeven.

Kan de geachte minister deze problematiek nader verklaren ?