Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-90

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen (Ambtenarenzaken)

Vraag nr. 3-7811 van mevrouw Van de Casteele d.d. 30 maart 2007 (N.) :
Overheidspensioenen. — Evolutie.

Kan de geachte minister voor de voorbije vijf jaar een overzicht geven van de evolutie van de overheidspensioenen, uitgesplitst naar overheid, regio en geslacht ?

Antwoord : Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord van mijn collega van Pensioenen.