Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-87

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen

Vraag nr. 3-6770 van de heer Van Hauthem d.d. 24 januari 2007 (N.) :
Ontwikkelcirkels. — Evaluatie door de ambtenaren.

In het decembernummer 2006 van het maandblad van de federale overheid Fedra vernemen wij dat er een enquête werd uitgevoerd onder de ambtenaren omtrent hun visie op de zogenaamde ontwikkelcirkels die recentelijk werden ingevoerd.

De resultaten van deze enquête leren dat de mening van de ambtenaren, vooral bij de medewerkers, hierover in een aantal opzichten eerder gemengd en negatief dan positief uitvalt.

1. Hoe evalueert de geachte minister de resultaten van deze enquête ?

2. Welke besluiten trekt hij hieruit met betrekking tot het systeem van ontwikkelcirkels ?

Antwoord : Uit de resultaten van de enquête blijkt dat :

— de algemene perceptie (meerderheid van de deelnemers) op dit moment eerder positief is (wens om door te gaan), al is er wel een zekere scepsis/afwachtende houding;

— de indrukken van de grote groep « gematigden » met de tijd verbeteren;

— slechts 3 % van de functionele chefs zeggen dat ze niet bereid zijn zich er ten volle voor in te zetten.

Gezien de ontwikkelcirkels deel uitmaken van een belangrijk veranderingsproces, waarvan de gevolgen moeten bekeken worden over een langere periode, zijn dit veeleer bemoedigende resultaten.

Op grond van het onderbouwd advies van de medewerkers kunnen we door deze enquête vaststellen wat de belangrijke elementen zijn om door te gaan met de zo optimaal mogelijke implementatie van de ontwikkelcirkels.