Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-82

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen

Vraag nr. 3-6365 van mevrouw Van de Casteele van 7 december 2006 (N.) :
Arbeidsongevallen. — Verergeringstoelage. — Discriminaties tussen de privé-sector en de overheidssector.

De wet van 3 juli 1967 regelt de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten van de overheidssector.

Deze wet voorziet in een termijn van 3 jaar binnen welke de ongeschiktheidsgraad kan worden herzien. Deze termijn begint te lopen vanaf de datum waarop de werkgever de toekenning van de rente betekent aan de werknemer.

Indien na de termijn van 3 jaar zich een verergering in de arbeidsongeschiktheid voordoet, kan een persoon tewerkgesteld in de overheidssector geen verergeringstoelage vragen, terwijl artikel 25, derde lid, van de arbeidsongevallenwet dat wel mogelijk maakte voor de privé-sector.

Artikel 25, derde lid, van de arbeidsongevallenwet bepaalt dat, indien de tijdelijke verergeringstoestanden zich voordoen na de termijn bepaald bij artikel 72, de vergoedingen slechts verschuldigd zijn bij een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 10 %.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Is de geachte minister zich bewust van deze discriminatie tussen de werknemers van de privé-sector en de overheidssector ?

2. Is hij bereid om ze op te lossen zodat werknemers van beide sectoren zich kunnen beroepen op gelijkaardige rechten ?

Antwoord : 1. De door het geachte lid bedoelde discriminatie is mij niet ontgaan.

2. Op mijn voorstel heeft de Ministerraad beslist deze discriminatie weg te werken. Een voorontwerp van wet en ontwerpen van koninklijke besluiten werden aan het advies van de Raad van State voorgelegd. Zodra ik in het bezit ben van de officiële adviezen zal ik niet nalaten het dossier bij de Kamer van volksvertegenwoordigers neer te leggen.

3. Wat de terugwerkende kracht betreft, voorziet, voor het ogenblik, het voorontwerp van wet het recht op verergeringstoeslag vanaf 1 januari 2006 te laten gelden. Maar ik weet niet, voor het ogenblik, wat de Raad van State daarover zal zeggen. Uiteraard zal het laatste woord bij het Parlement liggen.