3-1309/4

3-1309/4

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

25 APRIL 2007


Wetsvoorstel tot reglementering van de navelstrengbloedbanken


AMENDEMENTEN


Nr. 3 VAN MEVROUW DEFRAIGNE EN DE HEER BROTCHI

Art. 6

Vˇˇr het eerste lid een nieuw lid invoegen, luidend :

ź Iedere moeder die hierin ge´nteresseerd is, heeft recht op alle nuttige informatie om de implicaties te begrijpen van een donatie van stamcellen uit haar navelstreng. Deze informatie wordt haar schriftelijk op een volledige en eerlijke manier verstrekt in een duidelijk verstaanbare taal. Iedere vorm van misleidende reclame is verboden. ╗.

Verantwoording

Het is belangrijk dat alle voorzorgen genomen worden om te waarborgen dat de betrokken moeder op een adequate en volledige manier ge´nformeerd wordt over de gevolgen van haar beslissing. Dit moet geschieden met een aangepast taalgebruik, met andere woorden met een woordenschat die rekening houdt met haar bevattingsvermogen.

Het is de bedoeling om te voorkomen dat privÚbedrijven het emotionele aspect uitbuiten om de instemming van de betrokkene te verkrijgen, bijvoorbeeld door alleen in te spelen op de mogelijkheid om het leven van haar kind te redden indien het ooit aan een dodelijke ziekte lijdt. Het risico bestaat dat andere aspecten (betreffende de geneeskunde, de stand van de wetenschap, de slaagkans, het bestaan van openbare banken, enz.) niet vermeld worden. Zo kan de moeder geen beslissing met kennis van zaken nemen. Op deze wijze willen wij voorkomen dat misleidende, niet-objectieve reclamefolders die de betrokkenen zouden kunnen be´nvloeden, verspreid worden.

Christine DEFRAIGNE.
Jacques BROTCHI.