Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-86

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-6346 van mevrouw Van de Casteele d.d. 5 december 2006 (N.) :
Geneesmiddelenvoorschriften. — Controle. — Administratieve overlast.

Apothekers moeten meer en meer administratieve controles uitvoeren op geneesmiddelenvoorschriften.

Waar sommige gegevens uiteraard essentieel zijn in het kader van Farmanet bijvoorbeeld, komen andere regels over als administratieve pesterijen. Soms leiden controles van het RIZIV tot besparingen die op de rug van de apotheker terechtkomen. Een overzicht van wat allemaal gecontroleerd wordt op een voorschrift (zie bijgevoegde lijst) maakt duidelijk dat een rationalisering van die gegevens mogelijk is.

Sommige controles nopen de apotheker ertoe patiŽnten opnieuw naar de arts te sturen om een nieuw correct voorschrift te bekomen, wat zeker niet patiŽntvriendelijk is.

Een aantal bijsturingen zijn mogelijk :

1. Het gebruik van de SIS-kaart zou bijvoorbeeld sterk verbeterd kunnen worden door on-line transactionele controle.

2. Het feit dat de unieke barcode bewijst dat iets daadwerkelijk afgeleverd is zou andere controles overbodig moeten maken. Zo zou bijvoorbeeld een voorschrift voor een terminale patiŽnt, dat na zijn overlijden wordt binnengebracht voor een geneesmiddel dat daadwerkelijk afgeleverd werd op telefonisch verzoek van de arts of een rusthuisverantwoordelijke, moeten terugbetaald worden, wat nu niet kan.

3. Net als de artsen en de patiŽnten klagen de apothekers over de overvloed aan hoofdstuk IV formaliteiten.

4. Het feit dat een voorschrift slechts 3 maand geldig is voor de derdebetalersregeling zorgt voor heel wat wrevel bij de patiŽnten. Die maatregel kost ook veel door de extra raadplegingen bij de arts die daardoor nodig zijn.

1. Wanneer zou een on-line controle van de SIS-kaart gegevens mogelijk zijn ?

2. Is de geachte minister bereid na te gaan welke elementen van de lijst in bijlage zouden kunnen wegvallen om een sluitende maar eenvoudiger controle mogelijk te maken ?

3. Is de geachte minister bereid het aantal hoofdstuk IV geneesmiddelen te beperken en voor de attesten naar een eenvoudiger systeem te zoeken ?

4. Wat is het standpunt van de minister in verband met de geldigheidstermijn voor terugbetaling van voorschriften ? Kan de termijn van 3 maand worden verlengd, eventueel alleen voor chronisch gebruikte geneesmiddelen ?

BIJLAGE

Dit wordt gecontroleerd op een voorschrift :

1. is er een voorschrift ?

2. is het voorschrift conform het reglementaire model ?

3. is de naam van de rechthebbende aanwezig ?

4. is de rechthebbende dezelfde persoon als vermeld op de SIS-kaart ?

5. is er een stempel van de geneesheer ?

6. is de naam van de voorschrijver dezelfde als op de stempel ?

7. is de ingebrachte geneesheer dezelfde als op het voorschrift ?

8. is er een handtekening van de geneesheer ?

9. is er een voorschrijfdatum ?

10. is er een attestnummer of een geldig aangehecht attest ?

11. is het voorschrift nog geldig voor derdebetaler = maximum 3 maand na voorschrijfdatum ?

12. is de getarifieerde specialiteit dezelfde als de voorgeschreven specialiteit ?

13. is er een uniek volgnummer ?

14. is het apotheeknummer aangebracht op het voorschrift ?

15. is een dosering op het voorschrift vermeld ?

Antwoord : 1. Ik heb de diensten van het RIZIV de opdracht gegeven om de mogelijkheid te onderzoeken om de communicatie tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen te integreren in ę MyCarenet Ľ. Deze integratie moet een on-line controle van de verzekerbaarheid van de rechthebbende en van de noodzakelijke machtigingen mogelijk maken.

2. Al de elementen uit de lijst opgenomen bij de vraag worden door de apotheker nagekeken. Wat kan wegvallen in de controle is het nazicht van de stempel van de voorschrijver. Het is immers zo dat de afleverende apotheker eerst de streepjescode van de voorschrijver afleest en daarna op het scherm kijkt welke de voorschrijver is en niet omgekeerd, dat wil zeggen eerst het scherm oproepen en kijken of de voorschrijver hiermee overeenkomt.

3. Een aantal klassen van geneesmiddelen zoals ACE-remmers zouden uit hoofdstuk IV kunnen worden verwijderd. Ook moet de mogelijkheid voor vereenvoudiging van de aanvraagformulieren onderzocht worden.

De gemengde werkgroep Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen/Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen gaat in januari 2007 van start met onder meer de bespreking van de mogelijkheid van een standaardformulier. De onderwerpen die u aanhaalt kunnen daar ook aan bod komen.

4. De verzekeringstegemoetkoming is geldig binnen een termijn van drie maanden die begint vanaf de eerste dag die volgt op het einde van de maand waarin het geneesmiddelenvoorschrift werd opgesteld. Na die periode kan het voorschrift nog worden afgeleverd maar is het niet meer vergoedbaar.

De chronisch gebruikte geneesmiddelen moeten goed gedefinieerd worden en ook de behandelingen die hierbij nodig zijn. Indien dergelijke lijst vastgesteld is na overleg met alle betrokken actoren, kan er ook voor gekozen worden om de geldigheidsduur tot zes maanden te verlengen. Hiervoor zal ik aan de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen de opdracht geven die mogelijkheid te onderzoeken.