Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-86

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-3083 van mevrouw Van de Casteele van 20 juli 2005 (N.) :
Einde van de beroepsloopbaan. — Gelijkgestelde periodes inzake de pensioenrechten.

In het kader van de eindeloopbaandiscussie worden steeds meer voorstellen gedaan om een loopbaanvereiste in te voeren, eerder dan een leeftijdsvereiste.

In dat perspectief is het uiteraard zeer belangrijk na te gaan wat onder die loopbaan kan worden begrepen.

Momenteel bestaan er periodes van ziekte, werkloosheid, studies, tijdskrediet, technische werkloosheid, deeltijdse werkloosheid, zorgverlof, staking, brugpensioen en invaliditeit waarbij mensen niet actief zijn, maar hun rechten behouden en al dan niet een financiŽle compensatie krijgen.

Het is dus belangrijk die evolutie van de gelijkgestelde periodes, zoals ze nu in onze wetgeving op de pensioenen en de andere uitkeringen zijn gedefinieerd, te analyseren.

Kan de geachte minister een overzicht geven van de evolutie van het aantal werknemers dat hier een beroep op doen en het aantal dagen dat wordt meegerekend als gelijkgestelde periode voor de diverse regelingen die onder zijn/haar bevoegdheid vallen, over de laatste 10 jaar, uitgesplitst naar geslacht en regio ?

Antwoord : Uitkeringsverzekering

De evolutie, voor de afgelopen 10 jaar, van het aantal invaliden (werknemersregeling) alsook het aantal uitgekeerde dagen in invaliditeit, per geslacht en per gewest zijn het voorwerp van tabellen. Gezien hun omvang zijn ze niet opgenomen als bijlage, maar kunnen ze geraadpleegd worden bij de Griffie van de Kamer (dienst parlementaire vragen).

Wat het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid betreft, worden het totale aantal gevallen en dagen per gewest meegedeeld. De onderverdeling per geslacht is momenteel niet beschikbaar.

De volgende gegevens zijn ook het voorwerp van tabellen die bij de Griffie van de Senaat kunnen worden geraadgepleegd.

Het gaat over :

— de evolutie, per gewest en per geslacht, van het aantal van de invaliden op 30 juni van elk jaar (bijlage 1);

— de evolutie, per gewest en per geslacht, van het aantal vergoede dagen in invaliditeit voor de voorbije tien jaren (bijlage 2);

— de evolutie, per gewest, van het totale aantal primaire arbeidsongeschikten voor de voorbije tien jaren evenals het totale aantal vergoede dagen (bijlage 3).

Beroepsziekten

De cijfers waarover ik beschik zijn de volgende voor wat de beroepsziekten betreft :

Tijdelijke ongeschiktheid :

— 2001 : 4 765 gevallen met een gemiddelde van 157 dagen;

— 2002 : 4 892 gevallen met een gemiddelde van 155 dagen;

— 2003 : 7 536 gevallen met een gemiddelde van 156 dagen;

— 2004 : 8 289 gevallen met een gemiddelde van 200 dagen.

Blijvende ongeschiktheid :

— 2001 : 667 gevallen;

— 2002 : 624 gevallen;

— 2003 : 581 gevallen;

— 2004 : 549 gevallen (66 % en +, — van 65 jaar oud).