Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-84

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-4269 van de heer Van Hauthem van 2 februari 2006 (N.) :
Overheidsdiensten en instellingen. — Personeel. — Ziekteverzuim. — Opdeling volgens taalaanhorigheid.

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vragen met de nummers 3-2783, 3-3613, 3-3614 en 3-3615 over hetzelfde thema.

Aangezien deze vragen slechts gedeeltelijk werden beantwoord, stel ik dezelfde vraag opnieuw wat betreft de diensten en instellingen die van de geachte minister afhangen en waarvoor nog geen antwoord werd verstrekt :

Kunt u mij voor de jaren 2002, 2003 en 2004 meedelen welk het ziekteverzuim was (totaal aantal ziektedagen) bij het personeel van de volgende diensten of instellingen, en dit telkenmale opgesplitst volgens de taalaanhorigheid van de personeelsleden ? Kunt u me ook meedelen hoeveel ambtenaren, uitgedrukt in voltijdse equivalenten (VTE), er in de voornoemde jaren in elk van deze instellingen in dienst waren, opgesplitst per taalgroep ?

— het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid — Louis Pasteur;

— de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden.

Kunt u mij eveneens meedelen hoeveel ambtenaren, uitgedrukt in voltijdse equivalenten (VTE), er in 2002, 2003 en 2004 in dienst waren, opgesplitst per taalgroep, bij elk van de volgende instellingen ?

— de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

— het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen;

— het Federaal Kenniscentrum van de gezondheidszorg;

— het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie.

Graag had ik bovendien vernomen hoe het komt dat de FOD Sociale Zekerheid niet over een personeelsinstrument beschikt om de gevraagde informatie te verschaffen en waarom de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers geen onderscheid maakt inzake ziekteverzuim volgens de taalgroepen, terwijl zowat alle andere diensten dat wel doen. Welke maatregelen heeft de geachte minister genomen om ervoor te zorgen dat deze gegevens wel beschikbaar werden gesteld ? Welk is overigens het totale ziekteverzuim voor deze laatste dienst voor de voornoemde jaren ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid volgende inlichtingen mee te delen.

Wat de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid betreft

De FOD rekent op de invoering van een ge´ntegreerd (zogenaamd ERP-) systeem voor elektronisch personeelsbeheer, aangepast aan en gezamenlijk voor alle federale overheidsdiensten.

De ministerraad heeft de offerteaanvraag voor dit systeem op 17 maart 2006 goedgekeurd.

Het gebruik van een nieuw prikkloksysteem sinds 2006 zal ons toelaten enkele statistieken inzake absente´sme vanaf 2007 te bezorgen, onder andere voor het geven van bloed en bloedplaatjes, ...

Wat de openbare instellingen van sociale zekerheid betreft die onder mijn bevoegdheid staan

Wat de reden betreft waarom de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers geen onderscheid maakt inzake ziekteverzuim volgens taalgroepen, verwijs ik u naar mijn antwoord gegeven op de schriftelijke vraag nr. 3-3613 (Vragen en Antwoorden nr. 3-56, blz. 5026).

Instelling200220032004
ZiektedagenPersoneel VTEZiektedagenPersoneel VTEZiektedagenPersoneel VTE
Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemersN : 5 196N : 367,79N : 4 806N : 371,49N : 4983N : 371,90
F : 5 975F : 423,07F : 4 393F : 416F : 6479F : 400,66
Hulpen Voorzorgskas voor zeevarendenN : 98N : 16,2N : 148N : 16,2N : 194N : 14,9
F :/F :/F :/F :/F :/F :/

Hoewel het taalkader van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden in twee Franstalige personeelsleden voorziet, is er enkel Nederlandstalig personeel in dienst bij deze instelling.