Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-79

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-5631 van mevrouw Van de Casteele d.d. 12 juli 2006 (N.) :
Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS). —Niet-gouvernementele organisaties (ngo's). — Controle. — Evaluatie.

Op 10 maart 2006 verzocht ik de geachte minister in mijn schriftelijke vraag nr. 3-4634 om verduidelijking aangaande de controle op en de evaluatie van NGO's.

Ik dank hem voor zijn antwoord (Vragen en Antwoorden nr. 3-70, blz. 7278), maar heb toch nog enkele precieze vragen bij zijn antwoorden :

1. De geachte minister beweert dat de actieplannen voor 2006 slaan op 84 dossiers. Mag ik aannemen dat dit aantal overeenstemt met het aantal ngo's ?

2. Kan hij mij mededelen welke 6 ngo's een « onvoldoende » gekregen hebben en welke 8 ngo's een notering « zwak » ? Werden de resultaten van deze beoordeling kenbaar gemaakt aan het grote publiek ? Hoeveel ngo's kregen een notering « uitstekend », hoeveel kregen « zeer goed », hoeveel « goed » en hoeveel « voldoende » ?

3. Hij stelt dat de sanctie voor « onvoldoende » een weigering van subsidie is en voor « zwak » een vermindering betekent. Voor hoeveel ngo's wordt de subsidie in 2006 geweigerd en voor hoeveel wordt deze verminderd ?

4. Kan hij het aantal ngo's met notering « onvoldoende » en « zwak » meedelen telkenmale voor de jaren 2003, 2004 en 2005 ?

5. Aan hoeveel ngo's werd in die jaren de subsidie geweigerd en met hoeveel werd ze verminderd ?

Antwoord : 1. Er zijn in totaal 125 erkende niet gouvernementele organisaties (NGO). Het feit dat er slechts 84 cofinancieringsdossiers worden ingediend vloeit voort uit het feit dat een aantal organisaties gegroepeerd zijn in consortia en als dusdanig een gezamenlijk programma voorstellen. Bovendien hebben sommige NGO's geen lopend programma.

2. Wat betreft de beoordelingen « onvoldoende » en « zwak » dient eerst en vooral vermeld dat de beoordelingen per activiteitenluik worden gegeven. Zoals aangegeven in het schriftelijk antwoord nr. 3-4634 (Vragen en Antwoorden nr. 3-70, blz. 7278) zijn deze luiken : partnerfinanciering (van zuidelijke partnerorganisaties), uitzenden van personen, educatie (sensibilisering van de Belgische bevolking) en dienstverlening.

De 6 NGO's die een « onvoldoende » hebben gekregen voor hun actieplannen voor 2006 zijn de volgende (per activiteitenluik) :

« 6 novembre » (partnerfinanciering); Bindteken (educatie), Fian (educatie); Médecins du Monde (educatie), Partenaire libéral (partnerfinanciering, uitzenden van personen); Songes (uitzenden van personen).

De 8 NGO's die een notering « zwak » hebben gekregen voor hun actieplannen voor 2006 zijn de volgende (per actviteitenluik) : Balkanactie (partnerfinanciering; educatie); Dynamo (partnerfinanciering, dienstverlening); Gresea (educatie); Medicus Mundi (partnerfinanciering); Muzieklabyrinth (educatie); Oxfam Wereldwinkels (educatie); Sensorial Handicap Cooperation (uitzenden van personen); SOS Layettes, S&D (partnerfinanciering).

De resultaten van de beoordelingen worden meegedeeld aan de betrokken organisaties, niet aan het grote publiek.

Voor de actieplannen 2006 werden de volgende « globale » beoordelingen toegekend (een gewogen gemiddelde van de kwoteringen van de verschillende activiteitenluiken) : Uitstekend : 0; zeer goed : 7; goed : 31; voldoende : 36; zwak : 8; onvoldoende : 2.

3. Wat betreft het Actieplannen 2006 werd de subsidie opgeschort voor het consortium Bindteken, omwille van het faillissement van de « leading NGO » Mensenbroeders. Verder werd de subsidie geweigerd aan 1 NGO op basis van de globale kwotering, werd van één NGO een activiteitenluik geweigerd en werd op dezelfde basis de globale subsidie verminderd voor 2 NGO's en voor één activiteitenluik van een andere NGO.

Het kleine aantal weigeringen en verminderingen is vooral het gevolg van de volgende factoren :

— een goed beoordeeld luik kan het resultaat van een zwakke beoordeling van een ander luik compenseren, wat betreft de globale kwotering van het actieplan;

— Als een NGO gedurende de beleidsdialoog met het beoordelingscomité overtuigende bijkomende informatie kan verstrekken, kan een kwotering « onvoldoende » voor een activiteitenluik opgetrokken worden zodat de toekenning van een subsidie toch mogelijk wordt. Bij de uiteindelijke beoordeling houdt het beoordelingscomité dus rekening met deze bijkomende informatie.

4. Aantal NGO's met notering « onvoldoende » en « zwak » voor de jaren 2003, 2004 en 2005.

Over de jaren heen werd niet hetzelfde kwoteringssysteem toegepast.

In 2003 en 2004 werden de activiteitenluiken ingedeeld in 5 categorieën volgens de toegekende punten :

categorie 1 : meer dan 85 %;

categorie 2 : tussen 75 en 85 %;

categorie 3 : tussen 60 en 75 %;

categorie 4 : tussen 50 en 60 %;

categorie 5 : minder dan 50 %.

In 2003 heeft het Beoordelingscomité kwoteringen toegekend op tien punten, per criterium en per activiteitenluik. De harmoniseringscel heeft, na een eventuele correctie, de verschillende scores doen overeenkomen met één van de vijf categorieën die hierboven zijn hernomen. Het behoren bij een gegeven categorie heeft echter niet automatisch gevolgen met zich meegebracht op budgettair vlak. Voor dit jaar werden 13 activiteitenluiken geklasseerd in categorie 5 en 8 luiken in categorie 4.

In 2004 waren het de scores berekend op 100 punten die werden toegekend door het Beoordelingscomité aan de NGO's, per criterium en per activiteitenluik. De harmoniseringscel heeft, na een eventuele correctie, de verschillende scores doen overeenkomen met één van de vijf categorieën die hierboven hernomen zijn. Het behoren bij een gegeven categorie heeft bijna systematisch geleid tot een budgetvermindering en soms een weigering. De uitzonderingen zijn het voorwerp geweest van beroepsprocedures. Deze hebben echter niet geleid tot een herziening van de categorieën. In 2004 werden 14 activiteitenluiken in categorie 5 geplaatst en 36 in categorie 4.

In 2005 kon elk activiteitenluik slechts 4 kwoteringen toegekend krijgen : uitstekend (categorie 1), goed (categorie 2), voldoende (categorie 3), onvoldoende (categorie 4).

6 activiteitenluiken hebben de kwotering « onvoldoende » gekregen (categorie 4) en werden geweigerd.

26 activiteitenluiken werden « voldoende » gekwoteerd (categorie 3) wat geleid heeft tot een vermindering van de subsidies. We noteren eveneens een vermindering voor bepaalde hogere categorieën. Dit is voornamelijk het gevolg van een vermindering van de aanvragen of een verwerping van bepaalde individuele acties.

5. Aantal geweigerde en verminderde subsidies voor de jaren 2003-2005

JaarAantal geweigerde subsidiesAantal verminderde subsidies
2003835
2004759
2005652