Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-77

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-5431 van de heer Van Hauthem d.d. 14 juni 2006 (N.) :
Federale overheidsdiensten. — Ziekteverzuim. — Business Process Re-engineering (BPR).

In Fedra van mei 2006 kan men een verklaring van een federaal projectleider lezen, waarin deze meedeelt dat voortaan enkel nog afwezigheid wegens ziekte of een ongeval in de privé-sfeer als « ziekteverzuim » zullen worden beschouwd. Arbeidsongevallen, zwangerschapsverloven, beroepsziekten, sociaal verlof en omstandigheidsverlof worden niet meer meegerekend, zo verklaart hij. Daarmee wordt blijkbaar een andere invulling gegeven van het begrip « ziekteverzuim » zoals dat in de privésector wordt opgevat.

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 3-4661 (Vragen en Antwoorden nr. 3-67, blz. 6735) antwoordde u dat er een Business Process Re-engineering (BPR) liep omtrent de problematiek van het ziekteverzuim, waaruit voorstellen moesten volgen om de meting van het fenomeen te standaardiseren en doeltreffend op te volgen, zodat Medex daarop voortaan zowel een globaal als een gedetailleerd zicht zou krijgen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Werd het BPR inmiddels afgerond ? Zo niet, wanneer staat dit te gebeuren ?

2. Indien wel, welke waren de conclusies van dit BPR, en welke beleidsmaatregelen zijn eruit voortgevloeid ?

3. Is het correct dat voor de meting van het ziekteverzuim een andere begripsomschrijving wordt gevolgd dan in de privésector gangbaar is, en zo ja, waarom ?

4. Wanneer kan worden verwacht dat de nieuwe meting en doorgave van het ziekteverzuim aan Medex voor alle federale overheidsdiensten operationeel is ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid als volgt te antwoorden.

1. De BPR ziekteverzuim is opgestart in januari 2006 en er is een looptijd van 14 maanden voorzien.

2. Er zijn al heel wat tussentijdse conclusies : er werd een definitie van ziekteverzuim opgesteld, de procedures inzake de administratieve verwerking van de afwezigheden en de controles werden vastgelegd, het controlebeleid werd gedefinieerd en de interne organisatie van de bevoegde administratie werd uitgetekend. Vanaf 1 oktober 2006 zal de nieuwe werkwijze reeds voor de federale overheden geoperationaliseerd worden. De basisprincipes voor een overkoepelend verzuimmanagement binnen de federale overheid werden vastgelegd en het ondersteunend informaticasysteem werd uitgetekend.

3. De weerhouden definitie inzake ziekteverzuim zal ons toelaten op correcte wijze aan vergelijking met de privésector te doen. De modulaire opbouw zal het bovendien mogelijk maken specificieke afwezigheden in de openbare sector te becijferen.

4. Vanaf 1 oktober 2006 zullen de federale overheden gebruik kunnen maken van de nieuwe werkwijze; de eerste relevante statistieken zullen pas 6 maanden na de invoering van de nieuwe methode beschikbaar zijn.