Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-74

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen

Vraag nr. 3-4272 van de heer Van Hauthem d.d. 2 februari 2006 (N.) :
Fitnesszaken. — Discriminatie van mannen.

In Het Nieuwsblad van 17 januari vernemen wij op pagina 13 dat er in Brussel en Antwerpen fitnesszaken zijn die exclusief voor vrouwen toegankelijk zijn.

Meent de geachte minister niet dat zulks in strijd is met de anti-discriminatiewet en de gelijke kansen ?

Antwoord : Het gaat om een verschil in behandeling op basis van het geslacht in het domein van de goederen en diensten. Het betreffende geval dient onderzocht te worden in het kader van de antidiscriminatiewet van 25 februari 2003, meer bepaald in het licht van artikel 2,  1 en  4, eerste streepje.

Deze bepaling verplicht na te gaan of het verschil in behandeling objectief en redelijkerwijze wordt gerechtvaardigd.

Het is de taak van de rechter het bestaan van deze rechtvaardiging te bepalen en dus te oordelen of het verschil in behandeling al dan niet moet worden beschouwd als een discriminatie, rekening houdend met alle specifieke omstandigheden in casu.