Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-73

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Werk

Vraag nr. 3-5675 van mevrouw Van de Casteele d.d. 14 juli 2006 (N.) :
Langdurige werkloosheid.

De regering heeft de voorbije jaren te kennen gegeven dat ze werk wil maken van de begeleiding van langdurig werklozen. Verschillende begeleidingstrajecten worden hierbij uitgestippeld. Werklozen worden begeleid in hun zoektocht naar een nieuwe job, zowel door gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling als door de RVA.

Werklozen die weigeren hieraan mee te werken, kunnen gesanctioneerd worden.

Kan de geachte minister meedelen hoeveel mensen langer dan 2 jaar werkloos waren in de jaren 2000 tot en met 2005, uitgesplitst naar provincie, gewest, geslacht en leeftijd ?