Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-71

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Middenstand en Landbouw

Vraag nr. 3-5368 van de heer Van Hauthem d.d. 2 juni 2006 (N.) :
Vaste Commissie voor taaltoezicht. — Vragen om advies.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-5360 aan de vice-eersteminister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Als antwoord op de vraag van het geachte lid deel ik het volgende mee.

Wat betreft de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, verwijs ik naar het antwoord gegeven door de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid op de vraag nr. 3-5366 (Vragen en Antwoorden nr. 3-70, blz. 7245).