Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-71

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 3-5365 van de heer Van Hauthem d.d. 2 juni 2006 (N.) :
Vaste Commissie voor taaltoezicht. — Vragen om advies.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-5360 aan de vice-eersteminister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : 1. In toepassing van de wetten over het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid van de artikelen 43, § 3, vijfde lid, en 61, § 2, werden er onlangs twee dossiers voorgelegd aan het advies van de Vaste Commissie voor taaltoezicht.

2. Het eerste dossier betreft de taalkaders van de centrale diensten van Defensie en het tweede dossier betreft de taaikaders van het Koninklijk Museum van het Leger en van de Krijgsgeschiedenis. Het advies van de Vaste Commissie voor taaltoezicht terzake wordt tegen het einde van deze maand verwacht.