Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-71

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-5364 van de heer Van Hauthem d.d. 2 juni 2006 (N.) :
Vaste Commissie voor taaltoezicht. — Vragen om advies.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-5360 aan de vice-eersteminister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Met uitzondering van de vraag tot advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader heeft de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking sinds het aantreden van deze regering geen vraag tot algemeen advies van juridische aard voorgelegd aan de Vaste Commissie voor taaltoezicht.