Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-71

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-5349 van mevrouw Hermans d.d. 2 juni 2006 (N.) :
Scientology. — Bijlessen. — Beroepsopleidingen.

De omstreden beweging Scientology probeert naar verluidt in Duitsland haar invloed te vergroten met instituten waar jongeren zogenaamd bijles krijgen. Duitse wetenschappers waarschuwen voor indoctrinatie.

Scientologydocenten zouden de leerlingen eerst onzeker maken, om ze vervolgens te beïnvloeden met de opvattingen van de sekte.

Ouders moeten goed opletten naar welk instituut ze hun kinderen sturen voor bijlessen, stelt de voorzitter van de Duitse bond van taal- en letterkundigen, Heinz-Peter Meidinger. Volgens Duitse media zette de organisatie al instituten voor bijlessen op in onder andere Berlijn, Hamburg en München.

Daarnaast specialiseren sommige sektarische organisaties zich in beroepsopleidingen. Ze bieden bedrijven stages aan. Dat is tegelijk een manier om leden te ronselen en om te infiltreren in het economisch leven. In sommige gevallen hebben de betrokken vzw's zelfs subsidies ontvangen voor de opleidingen. Als achteraf blijkt dat het om een sektarische organisatie gaat, kan dat maar moeilijk teruggeschroefd worden.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Geven ook in België sektes onder de dekmantel van opleidingsinstellingen allerhande bijles aan jongeren ?

2. Werden er klachten geformuleerd aangaande sektes bij het Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties die onder de dekmantel van opleidingsinstellingen allerhande bijles geven aan jongeren ? Om hoeveel klachten gaat het en dit voor de jaren 2004, 2005 en de eerste drie maanden van 2006 ?

3. In hoeverre bieden sektes of gelieerde verenigingen van sektes aan burgers, ambtenaren en ondernemingen beroepsopleidingen aan ?

4. Werden er klachten geformuleerd aangaande sektes bij het Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties omtrent het aanbieden van vermeende beroepsopleidingen ? Om hoeveel klachten gaat het en dit voor de jaren 2004, 2005 en de eerste drie maanden van 2006 ?

Antwoord : 1. Het maatschappelijk doel van een VZW die in 1995 werd opgericht onder de naam « Creatief Onderwijs », was :

« Op basis van de pedagogische en ethische principes en de studietechnologie ontwikkeld door L. Ron Hubbard :

— onderwijs te verstrekken;

— de creativiteit te ontwikkelen;

— leermoeilijkheden aan te pakken;

— maatschappelijke projecten op te zetten. »

(Bron : IACSSO citerend uit het Belgisch Staatsblad van 24 februari 1995, blz. 1535 [statuten]).

Deze VZW is ontbonden op 30 december 2004.

(Bron : IACSSO citerend uit de « Referentiedatabank Rechtspersonen » van de website van de FOD Justitie).

De Duitse pers maakt inderdaad melding van de pogingen van de scientologybeweging om vaste voet te krijgen in de sector van de onderwijshulp in Duitsland.

(Bron : IACSSO citerend uit Der Spiegel van 22 juni 2006).

Zover het IACSSO weet, lijkt zich in België echter geen dergelijke activiteit te ontwikkelen.

De beweging « Nieuw Akropolis » daarentegen vestigt de aandacht op de medewerking van haar vrijwilligers aan activiteiten rond « educatieve vrijetijdsbesteding » voor de kinderen van kandidaat-vluchtelingen in het Klein Kasteeltje.

De beweging beweert tevens « Akropolitaanse olympiades » te hebben georganiseerd ten behoeve van kinderen uit weeshuizen in de streek van Charleroi.

(Bron : IACSSO citerend uit een website van de beweging « Nieuw Akropolis »).

(http://win.nuovaacropoli.it/annuario/Events/eventpays.aspx?lang=fra&idp=BE).

Bij het IACSSO zijn geen verdere details bekend.

2. Volgens het IACSSO moet worden benadrukt dat het centrum niet bevoegd is inzake de behandeling van klachten, maar veeleer van verzoeken om informatie of advies.

Tot dusver ontving het IACSSO geen enkele. aanvraag om informatie of advies die specifiek betrekking heeft op onderwijshulp.

3. In België zijn ondernemingen actief die aangesloten zijn bij het netwerk « World Institute of Scientology Enterprises » (Wise). De meeste daarvan zijn actief in de sector van het personeelsbeheer.

(Bron : IACSSO citerend uit De Tijd van 23 september 2004).

4. Het IACSSO heeft ter zake 5 informatieaanvragen ontvangen in 2004, 7 in 2005 en 2 in de eerste 6 maanden van 2006.