Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-72

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-4947 van mevrouw Van de Casteele d.d. 24 april 2006 (N.) :
Luchthaven Zaventem. — Vestiging van een apotheek.

In de programmawet van 22 december 2003 werd een artikel 173 opgenomen dat artikel 4,  3bis, eerste lid van het koninklijk besluit nr. 78 vervangt zodat de geachte minister de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek kan vergunnen, rekening houdend met de behoeften van een adequate doeltreffende en regelmatige geneesmiddelenvoorziening.

Het koninklijk besluit van 21 september 2004 legt daartoe de procedure en de voorwaarden vast.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Wat is de stand van zaken ?

2. Hoeveel aanvragen werden ingediend ?

3. Heeft de Vestigingscommissie al een advies uitgebracht ?

4. Welke timing stelt de geachte minister voorop vooraleer de vestiging van een apotheek een feit is ?

Antwoord : Na de publicatie van het koninklijk besluit van 21 september 2004 dat de procedure voor de overbrenging bepaalt, werd in mei 2005 een eerste aanvraag ingediend.

In oktober 2005 heb ik deze aanvraag op advies van de Vestigingscommissie verworpen.

Deze aanvraag werd geweigerd omdat er bepaalde verplichte stukken ontbraken in het dossier.

In januari 2006 heeft dezelfde apotheker een tweede aanvraag ingediend.

De Vestigingscommissie heeft opnieuw een negatief advies uitgebracht en dit om gelijkaardige redenen.

Ik heb besloten deze aanvraag niet onmiddellijk te verwerpen.

Maar ik heb de vragende partij verzocht mij de ontbrekende documenten zo snel mogelijk voor te leggen. Zo kan ik deze aanvraag inhoudelijk evalueren in plaats van uitsluitend vormelijk.

Indien de vergunning uiteindelijk wordt verleend, dan heeft de houder van de vergunning maximum een jaar de tijd om een apotheek te openen in de luchthaven van Zaventem. Deze termijn wordt voorgeschreven door het koninklijk besluit dat u aanhaalt.