Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-70

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-4485 van mevrouw Van de Casteele d.d. 27 februari 2006 (N.) :
Personeel. — Afwezigheden wegens ziekte. — Medische getuigschriften. — Gebrek aan uniformiteit.

Tijdens een onderhoud van het Algemeen Syndicaat van geneeskundigen van België (ASGB) met de staatssecretaris voor Administratieve vereenvoudiging werd gehandeld over de administratieve overlast. Één van de meest aangehaalde problemen van administratieve overlast betrof het feit dat elke overheidsdienst andere getuigschriften gebruikt en andere inlichtingen wenst wanneer een werknemer afwezig is wegens ziekte.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Welke type attest en welke eventuele extra informatie bij afwezigheid door ziekte te worden ingediend door de personeelsleden van de diensten die onder uw bevoegdheid vallen ?

2. Moet dit attest een diagnose bevatten ? Zo ja, waartoe worden deze gebruikt en welke maatregelen zijn er voorzien zodat het medische geheim gewaarborgd blijft ?

3. Bent u bereid om mee te werken aan een maximale standaardisering van deze getuigschriften of eventueel aan de aanwending van de eenvoudige getuigschriften die in de privé-sector worden gebruikt ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid als volgt te antwoorden.

1. Bij meerdaagse afwezigheid wegens ziekte, dienen de personeelsleden een getuigschrift AGD1A over te zenden aan het regionaal medisch centrum van het Bestuur van de medische expertise.

Het getuigschrift AGD1A is een standaarddocument dat elke werknemer via zijn/haar personeelsdienst kan verkrijgen en dat ook te vinden is op de website http://medex.fgov.be.

Het getuigschrift AGD1A bestaat uit drie delen :

— deel A : de medische gegevens die ingevuld moeten worden door de behandelende arts;

— deel B : administratieve gegevens van de werknemer zoals naam, adres, functie en medisch nummer van de zieke werknemer;

— deel C : de identificatiegegevens van de werkgever die van de duur van de afwezigheid dient verwittigd te worden door het regionaal medisch centrum.

Bij één dag ziekte dient de werkgever een getuigschrift AGD1C over te maken aan het Bestuur van de medische expertise. Dit getuigschrift bestaat uit twee delen :

— deel A : identificatiegegevens van de werknemer;

— deel B : identificatiegegevens van de werkgever.

2. Het deel A van het getuigschrift AGD1A voorziet inderdaad een ruimte waarop door de behandelende arts een diagnose moet worden aangebracht. Deze informatie is vertrouwelijk en wordt in het regionaal medisch centrum via een code in een beveiligde databank opgeslagen. Het attest AGD1A zelf wordt er bewaard in het medisch dossier van de betrokken persoon.

De diagnose is nuttig voor het Bestuur van de medische expertise in het kader van een eventuele medische controle en met het oog op cijfermateriaal omtrent de oorzaken van ziekteverzuim.

3. In januari 2006 werd door het Bestuur van de medische expertise, in samenwerking met de FOD P&O, een project opgestart tot uittekening van een performant beleid inzake ziekteverzuim in de federale overheidssector; deze problematiek kan in dit kader herbekeken worden.