Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-70

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken

Vraag nr. 3-4998 van mevrouw Van de Casteele d.d. 2 mei 2006 (N.) :
Raad voor het verbruik. — Collectieve consumptie-akkoorden.

De Ministerraad keurde een wetsontwerp goed betreffende collectieve consumptie-akkoorden. Die akkoorden zouden worden onderhandeld binnen de Raad voor het Verbruik en bindend verklaard bij koninklijk besluit.

Kan de geachte minister meedelen :

1. Wie wordt beschouwd als vertegenwoordiger van de consumenten ?

2. Hoe zal de representativiteit van die organisaties worden vastgelegd ?

Antwoord : 1. De vertegenwoordiger die gemandateerd is door een erkende consumentenorganisatie wordt geacht de consumenten te vertegenwoordigen.

2. De organisaties die in de Raad voor het verbruik zetelen worden beschouwd als representatief en erkend. De consumentenorganisaties die zijn opgeroepen om te zetelen in de Raad voor het verbruik en die uit dien hoofde als representatief worden erkend, worden aangewezen door de minister van Consumentenzaken in het benoemingsbesluit van de leden van de Raad.

De erkenning van de consumentenorganisaties in de Raad voor het verbruik vormt vandaag al een van de voorwaarden die hen toelaat een vordering tot staking in de dienen, zoals is voorzien in artikel 98.4 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, evenals een intracommunautaire vordering tot staking, zoals voorzien in artikel 5 van de wet van 26 mei 2002 betreffende de intracommunautaire vorderingen tot staking op het gebied van de bescherming van de consumentenbelangen en in artikel 20 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen.

Krachtens het wetsontwerp betreffende de collectieve consumentenakkoorden zijn enkel de consumentenorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de Raad voor het verbruik gemachtigd tot het ondertekenen van collectieve consumentenakkoorden met de representatieve beroepsorganisaties.