Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-69

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-4536 van mevrouw Van de Casteele d.d. 3 maart 2006 (N.) :
Geneesmiddelenvoorschriften. — Overdracht van gegevens. — Responsabilisering.

Artikel 109 van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen bepaalt dat de verzekeringsinstellingen of de tarificatiediensten op eigen initiatief of, op verzoek van de controlediensten van het instituut aan de hand van elektronisch opgeslagen en verwerkte gegevens, lijsten opstellen in de vorm van ge´ntegreerde bestanden die de nodige gegevens bevatten voor de volledige identificatie van de verstrekkingen, de voorschrijvers, de uitreikende instanties en de patiŰnten. Het volgnummer van het geneesmiddelenvoorschrift moet eveneens worden vermeld.

Uiteraard blijft ook de gegevensstroom van Farmanet bestaan, vermits die volgens de memorie van toelichting een heel ander doel en doelpubliek heeft.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Welke is de stand van uitvoering van deze bepaling ?

2. Welke gegevens worden opgevraagd, door wie en aan wie ?

3. Welke lay-out wordt hiervoor in het vooruitzicht gesteld ?

4. Wie zal de kosten daarvan dragen ?

5. Hoe kan worden voorkomen dat tweemaal dezelfde gegevens worden opgevraagd, wat volgens de regering in het kader van de administratieve vereenvoudiging moet worden vermeden ?

6. Heeft de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer hiervoor al een advies gegeven ?

7. Voor welke concrete doelstellingen zullen de gegevens worden gebruikt door de controlediensten van het RIZIV ?

8. In de memorie van toelichting werd verwezen naar eventuele fraude op het vlak van facturatie of voorschrijven. Zijn hiervoor aanwijzingen dat dit gebeurt ? Zo ja, welke ?

9. Worden op dit moment al dergelijke gegevens ingezameld door de dienst geneeskundige verzorging ? Zo ja, door wie worden ze geleverd en waartoe worden ze gebruikt ?

10. Zullen bestaande gegevensstromen ge´ntegreerd worden in de nieuwe gegevensstroom ?

11. Welke regels gelden er voor het bewaren, verwerken en vernietigen van deze gegevens, gezien het hier toch om persoonlijke gegevens gaat waarvoor maximale bescherming van de privacy moet gelden ?

12. Op welke manier kunnen die gegevens ook beschikbaar worden gesteld van de zorgverstrekkers, teneinde hun eigen voorschrijf- en afleveringsgedrag te evalueren, uiteraard met respect voor de privacy en het beroepsgeheim, zodat zij die toch de belangrijkste schakels zijn in het rationeel gebruik van geneesmiddelen, op die manier geresponsabiliseerd worden ?

Antwoord : In antwoord op uw vraag, verwijs ik u naar het antwoord op uw vraag nr. 3-4597 van (Vragen en Antwoorden nr. 3-66, blz. 6551) waarvan het onderwerp identiek is aan onderhavige vraag.