Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-68

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-4269 van de heer Van Hauthem d.d. 2 februari 2006 (N.) :
Overheidsdiensten- en instellingen. — Personeel. — Ziekteverzuim. — Opdeling volgens taalaanhorigheid.

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vragen met de nummers 3-2783, 3-3613, 3-3614 en 3-3615 over hetzelfde thema.

Aangezien deze vragen slechts gedeeltelijk werden beantwoord, stel ik dezelfde vraag opnieuw wat betreft de diensten en instellingen die van de geachte minister afhangen en waarvoor nog geen antwoord werd verstrekt :

Kunt u mij voor de jaren 2002, 2003 en 2004 meedelen welk het ziekteverzuim was (totaal aantal ziektedagen) bij het personeel van de volgende diensten of instellingen, en dit telkenmale opgesplitst volgens de taalaanhorigheid van de personeelsleden ? Kunt u me ook meedelen hoeveel ambtenaren, uitgedrukt in voltijdse equivalenten (VTE), er in de voornoemde jaren in elk van deze instellingen in dienst waren, opgesplitst per taalgroep ?

— het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid — Louis Pasteur;

— de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden.

Kunt u mij eveneens meedelen hoeveel ambtenaren, uitgedrukt in voltijdse equivalenten (VTE), er in 2002, 2003 en 2004 in dienst waren, opgesplitst per taalgroep, bij elk van de volgende instellingen ?

— de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

— het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

— het Federaal Kenniscentrum van de Gezondheidszorg;

— het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie.

Graag had ik bovendien vernomen hoe het komt dat de FOD Sociale Zekerheid niet over een personeelsinstrument beschikt om de gevraagde informatie te verschaffen en waarom de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers geen onderscheid maakt inzake ziekteverzuim volgens de taalgroepen, terwijl zowat alle andere diensten dat wel doen. Welke maatregelen heeft de geachte minister genomen om ervoor te zorgen dat deze gegevens wel beschikbaar werden gesteld ? Welk is overigens het totale ziekteverzuim voor deze laatste dienst voor de voornoemde jaren ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid als volgt te antwoorden.

1. Hierbij geef ik het geachte lid voor de gevraagde periodes (2002, 2003 en 2004) het ziekteverzuim in totaal aantal ziektedagen en opgesplitst volgens de taalaanhorigheid van de ambtenaren voor :

a) Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid

Dienstjaar 2002 : vindt geen toepassing want in dit jaar ontstond de FOD uit een defusie in 4 verschillende overheidsorganisaties vanuit het ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en volgde een fusie met een aantal diensten van het vroegere ministerie van Middenstand en Landbouw.

Dienstjaren 2003 en 2004 : er zijn in verband met ziekteverzuim geen afzonderlijke gegevens beschikbaar voor het Wetenschappelijk instituut voor Volksgezondheid, daar de ziektedagen van hun personeelsleden meegerekend zijn in de ziektedagen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.

2. Het totaal aantal ambtenaren, uitgedrukt in voltijdse equivalenten en opgesplitst per taalgroep bedraagt voor de gevraagde periodes en instellingen :

a) Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid

Dienstjaar 2002 : vindt geen toepassing want in dit jaar ontstond de FOD uit een defusie in 4 verschillende overheidsorganisaties vanuit het ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en volgde een fusie met een aantal diensten van het vroegere pinisterie van Middenstand en Landbouw.

Dienstjaar 2003 :

— Nederlandstaligen : 83,15;

— Franstaligen : 110,52.

Dienstjaar 2004 :

— Nederlandstaligen : 82,4;

— Franstaligen : 109,48.

b) De federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmiiieu

Dienstjaar 2002 : vindt geen toepassing want in dit jaar ontstond de FOD uit een defusie in 4 verschillende overheidsorganisaties vanuit het ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en volgde een fusie met een aantal diensten van het vroegere ministerie van Middenstand en Landbouw.

Dienstjaar 2003 :

— Nederlandstaligen : 975,5;

— Franstaligen : 621.

Dienstjaar 2004 :

— Nederlandstaligen : 677,3;

— Franstaligen : 680.

c) Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Dienstjaar 2002 :

— Nederlandstaligen : 629,6;

— Franstaligen : 388,6.

Dienstjaar 2003 :

— Nederlandstaligen : 714,7;

— Franstaligen : 438,2;

— Duitstaligen : 3.

Dienstjaar 2004 :

— Nederlandstaligen : 695,7;

— Franstaligen : 456,4;

— Duitstaligen : 2.

d) Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Dienstjaar 2002 : vindt geen toepassing, want het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg was nog niet opgericht.

Dienstjaar 2003 :

— Nederlandstaligen : 4,5;

— Franstaligen : 4.

Dienstjaar 2004 :

— Nederlandstaligen : 12,6;

— Franstaligen : 12,5.

e) Het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie

Dienstjaar 2002 :

— Nederlandstaligen : 111;

— Franstaligen : 112.

Dienstjaar 2003 :

— Nederlandstaligen : 105;

— Franstaligen : 110.

Dienstjaar 2004 :

— Nederlandstaligen : 107;

— Franstaligen : 104.

De federale overheidsdiensten beschikken in principe momenteel niet over significante gegevens omtrent ziekteverzuim voornamelijk omdat de medische gegevens niet gelinkt zijn aan de personeelsgegevens en omdat geen uniforme methodologie voorhanden is.

Ik ben blij u te kunnen meedelen dat ik, samen met mijn collega van Ambtenarenzaken, in januari 2006 een transversaal project opstartte dat ons zal toelaten het gevraagde cijfermateriaal voor te leggen en een beleid inzake ziekteverzuim uit te tekenen.