Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-62

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Mobiliteit

Vraag nr. 3-3618 van de heer Van Hauthem d.d. 21 oktober 2005 (N.) :
Belgocontrol. — Personeel. — Ziekteverzuim. — Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 3-2787 inzake ziekteverzuim bij Belgocontrol (Vragen en Antwoorden, Senaat, 2004-2005, nr. 3-45, blz. 3788) deelt de geachte minister mij mee dat hij hierop geen antwoord kan geven omdat het hier over een autonoom overheidsbedrijf gaat dat over een beheersautonomie beschikt conform de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

Dat is een merkwaardig antwoord, want ik stelde exact dezelfde vraag aan zijn collega van overheidsbedrijven inzake De Post, Belgacom en de NMBS, eveneens autonome overheidsbedrijven met beheersautonomie. Van zijn collega kreeg ik zonder problemen een antwoord op de gestelde vraag.

Ik ben derhalve zo vrij mijn vraag opnieuw te stellen.

Kan de geachte minister mij voor 2002, 2003 en 2004 meedelen welk het ziekteverzuim was bij Belgocontrol en dit opgesplitst volgens de taalaanhorigheid van de ambtenaren ?

Antwoord : Belgocontrol is nog steeds een autonoom overheidsbedrijf conform de AOB-Wet van 21 maart 1991.

De autonome overheidsbedrijven beschikken over beheersautonomie.

Ook het personeelsbeleid (waaronder onder andere de opvolging van het ziekteverzuim) valt onder de beheersautonomie van Belgocontrol.

Het personeelsbeleid is de bevoegdheid van het directiecomité en de raad van bestuur rekening houdend met de rol van het paritair comité en de vakorganisaties. Als voogdminister dien ik er op toe te zien dat het door Belgocontrol gevoerde beleid de uitvoering van de taken van openbare dienst niet in het gedrang brengt.

Elk jaar breng ik schriftelijk verslag uit bij de Wetgevende Kamers over de wijze waarop Belgocontrol de afgesproken taken van openbare dienst uitvoert.