Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-62

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-4205 van de heer Van Hauthem d.d. 27 januari 2006 (N.) :
Strafinrichtingen. — Personeel. — Ziekteverzuim. — Opdeling volgens taalaanhorigheid.

Op 26 mei van vorig jaar stelde ik de geachte minister een schriftelijke vraag omtrent het ziekteverzuim bij onder andere het personeel van de strafinrichtingen (nr. 3-2776, Vragen en Antwoorden, Senaat, 2004-2005, nr. 3-44, blz. 3492 en 2005-2006, nr. 3-55, blz. 4850. Ik kreeg wat het genoemde personeel betreft, echter geen antwoord, zodat ik zo vrij ben deze vraag opnieuw te stellen.

Kan de geachte vice-eerste minister mij voor 2002, 2003 en 2004 meedelen welk het ziekteverzuim was (totaal aantal ziektedagen) bij de ambtenaren van de FOD Justitie (strafinrichtingen), en dit opgesplitst volgens de taalaanhorigheid van de ambtenaren ? Tevens vernam ik voor deze dienst graag hoeveel ambtenaren, uitgedrukt in voltijdse equivalenten (VTE), er in de voornoemde jaren in dienst waren, opgesplitst per taalgroep.

Graag had ik eveneens willen vernemen waarom er geen dergelijke cijfers beschikbaar zijn voor de Justitiehuizen en het Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum, en wat er ondernomen werd om die vooralsnog op te maken.