Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-66

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Middenstand en Landbouw

Vraag nr. 3-4756 van mevrouw Van de Casteele d.d. 31 maart 2006 (N.) :
Meewerkende echtgenoten.

Kan de geachte minister de evolutie geven van het aantal meewerkende echtgenoten de voorbije 3 jaar, uitgesplitst naar regio, geslacht en leeftijdscategorie ?

Worden deze cijfers meegerekend in de activiteitsgraad ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

Het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen publiceert jaarlijks een statistisch overzicht aangaande het aantal meewerkende echtgenoten naargelang het gewest, geslacht en de leeftijd. Die statistieken kunnen geraadpleegd worden op de site : http://www.rsvz.be/nl/tools/statistics/spouse.htm.

In bijlage vindt u deze tabellen met statistieken (1) .

De populatie van de meewerkende echtgenoot is in feite een deelverzameling van het totaal aantal personen dat onder de toepassing van het sociaal statuut der zelfstandigen valt. Zodoende wordt deze groep opgenomen in het totaal van de verzekeringsplichtigen.


(1) De door het geachte lid gevraagde gegevens werden hem rechtstreeks meegedeeld. Gelet op de aard ervan worden zij niet in het bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen, maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Senaat.