Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-65

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie toegevoegd aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven

Vraag nr. 3-4495 van Annemie Van de Casteele d.d. 27 februari 2006 (N.) :
Personeel. — Afwezigheden wegens ziekte. — Medische getuigschriften. — Gebrek aan uniformiteit.

Tijdens een onderhoud van het Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen van België (ASGB) met de staatssecretaris voor administratieve Vereenvoudiging werd gehandeld over de administratieve overlast. Één van de meest aangehaalde problemen van administratieve overlast betrof het feit dat elke overheidsdienst andere getuigschriften gebruikt en andere inlichtingen wenst wanneer een werknemer afwezig is wegens ziekte.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Welke type attest en welke eventuele extra informatie bij afwezigheid door ziekte te worden ingediend door de personeelsleden van de diensten die onder uw bevoegdheid vallen ?

2. Moet dit attest een diagnose bevatten ? Zo ja, waartoe worden deze gebruikt en welke maatregelen zijn er voorzien zodat het medische geheim gewaarborgd blijft ?

3. Bent u bereid om mee te werken aan een maximale standaardisering van deze getuigschriften of eventueel aan de aanwending van de eenvoudige getuigschriften die in de privésector worden gebruikt ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid te antwoorden.

Sociale Economie

1. Ieder personeelslid tewerkgesteld bij de cel sociale Economie is aangesloten bij de Administratieve Gezondheidsdienst wat de controle op de afwezigheden wegens ziekte betreft.

Een personeelslid dat zich wegens ziekte niet naar zijn werk kan begeven, moet zijn onmiddellijke chef of de dienst P&O daarvan op de hoogte brengen. Het zieke personeelslid moet zich laten onderzoeken door een geneesheer naar zijn keuze, die het medisch attest AGD 1A zal invullen. Dit formulier kan het personeelslid bekomen via de dienst P&O van de FOD (ook op ons intranet) of via de website van de administratieve Gezondheidsdienst.

2. Dit medisch attest bevat 3 luiken :

— de medische gegevens in te vullen door de behandelend geneesheer;

— de administratieve gegevens over het personeelslid;

— de gegevens over de werkgever.

Het personeelslid bezorgt dit medisch attest aan de AGD, die de gegevens van de luiken 2 en 3 aan de dienst P&O zal mededelen alsook de ziekteperiode maar niet de diagnose van de geneesheer.

3. De minister van Ambtenarenzaken is bevoegd voor deze materie.

Duurzame Ontwikkeling

Ik verwijs naar het antwoord van de ministers van Volksgezondheid en Ambtenarenzaken die bevoegd zijn voor deze aangelegenheid.