Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-61

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-4031 van mevrouw Van de Casteele d.d. 5 januari 2006 (N.) :
Federale en programmatorische overheidsdiensten. — Onderhoud gebouwen. — Outsourcing.

Privé-bedrijven besteden steeds meer onderhoudstaken uit aan schoonmaakbedrijven, omdat het besef groeit dat onderhoud een vak apart is waarbij expertise een belangrijke rol speelt. Het voordeel is vaak dat de kwaliteit van de dienstverlening hoger is, meer flexibiliteit kan geboden worden en de kosten beter onder controle kunnen gehouden worden.

Bovendien gaat het over een heel specifiek arbeidssegment waar veel laaggeschoolden en allochtone werknemers aan het werk zijn en veel deeltijdse arbeid buiten de normale arbeidsuren gepresteerd wordt.

Bij de overheid worden die onderhoudstaken veelal in eigen beheer uitgevoerd.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel onderhoudspersoneel staat in voor het onderhoud van de kantoor- en andere ruimtes van de diensten die onder de bevoegdheid vallen van de geachte minister. Volgens welke dienstregeling werken zij ?

2. Welk is het niveau, geslacht en leeftijd van dit personeel ?

3. Wat is het percentage ziekteverzuim onder hen ?

4. Volgens welke loonschalen worden deze mensen vergoed ?

5. Kan de geachte minister cijfers meedelen betreffende het personeelsverloop ?

6. Hoe ziet hij de personeelsevolutie over de periode 2010-2030 ?

7. Hoe staat hij tegenover de vraag naar outsourcing van deze dienst ? Zou dit geen kostenreductie meebrengen ?

Antwoord : 1. Het personeelsbestand van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking telt 19 schoonmaakkrachten. Hiervan werken er 14 in een halftijdse uurregeling, 5 in een voltijdse uurregeling.

2. Het schoonmaakpersoneel, allen vrouwen, heeft het niveau D. De gemiddelde leeftijd is 4 4 jaar.

3. 4 poetsvrouwen zijn reeds geruime tijd 100 % afwezig wegens ziekte. Bij de overige schommelt het ziekteverzuim rond de 10 %.

4. Twee loonschalen worden toegepast : 40A0 en DT1.

5. Twee poetsvrouwen werden aangeworven in 2005, een poetsvrouw is met pensioen gegaan.

6. Ongewijzigd.

7. De meeste schoonmaaktaken worden nu reeds uitgevoerd door een schoonmaakfirma. Alleen plaatsen waar een verhoogde veiligheid nodig is, wordt door bovenvermeld personeel onderhouden.