Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-60

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven

Vraag nr. 3-4044 van mevrouw Van de Casteele d.d. 5 januari 2006 (N.) :
Federale en programmatorische overheidsdiensten. — Onderhoud gebouwen. — Outsourcing.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-4027 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid te antwoorden.

De FOD Duurzame Ontwikkeling is gehuisvest in een gebouw van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Het onderhoud van het gebouw wordt georganiseerd door deze FOD. Ik verwijs derhalve naar het antwoord van de minister van Economie op deze vraag.

De Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie, waarvan de dienst Sociale Economie deel uitmaakt, behoort tot de bevoegdheid van mijn collega, de heer minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen.

Ik nodig derhalve het geachte lid om zich te wenden tot mijn collega, de heer minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen voor meer inlichtingen terzake.