Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-59

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-3665 van mevrouw Van de Casteele d.d. 28 oktober 2005 (N.) :
Maximumfactuur. — Effecten voor de doelgroepen. — Terugbetaalde bedragen.

De regering heeft aangekondigd werk te maken van een versnelde integratie van de fiscale maximumfactuur (MAF) in de sociale MAF en van een verlaging van de inkomensdrempel voor de hoogste categorieŽn.

Op zich is dat een toe te juichen maatregel. De vraag is evenwel of de uitgaven voor de MAF hiermee niet zullen ontsporen en of er geen ongewilde neveneffecten zijn, zoals het toenemend risico op dubbele terugbetaling van het remgeld.

Daarom is het nodig te evalueren welke effecten de maximumfactuur heeft voor de verschillende doelgroepen.

1. Hoeveel gezinnen en hoeveel rechthebbenden hebben in 2003 en 2004 aanspraak kunnen maken op de sociale maximumfactuur of de maximumfactuur voor kleine inkomens ?

2. Voor welk bedrag hebben de verzekeringsinstellingen terugbetaald in 2003 en 2004 ?

3. Welke zijn die bedragen, uitgesplitst per provincie en per regio ?

4. Voor hoeveel gezinnen heeft de fiscale administratie terugstortingen gedaan in het kader van de fiscale franchise voor het aanslagjaar 2003 en 2004 ?

5. Welke zijn die bedragen per regio ?

6. Kan de geachte minister ook al eventueel gedeeltelijke cijfers geven voor 2005 ?

7. Welke maatregelen zijn genomen of zullen nog genomen worden om dubbele betalingen te vermijden en worden hiermee de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de ziekteverzekering beter gegarandeerd ?

In antwoord op mijn vraag om uitleg nr. 3-158 van 11 maart 2004 daaromtrent (Handelingen, Senaat, 2003-2004, nr. 3-46, blz. 5) stelde de geachte minister dat hij in uitvoering van artikel 3 van de wet van 5 juni 2002 betreffende de MAF de nodige maatregelen zou nemen zodat ziekenfondsen op verzoek van het OCMW, het NIOOO, de politie en andere openbare instellingen kunnen meedelen of er terugbetaling is op grond van de MAF.

Welke stappen zijn hiertoe al ondernomen ?

Dubbel gebruik met aanvullende verzekeringen is moeilijker tegen te gaan. Informatie-overdracht van mutualiteiten naar ziekteverzekeringsmaatschappijen is geen optie. Hoe zal de geachte minister dit oplossen ? Kan deze informatie-overdracht via een centraal gegevensbestand ?

Kan een aangifteplicht door de patiŽnt, zoals dat in onze wetsvoorstellen is opgenomen, van terugbetalingen, in het kader van de aanvullende verzekering, van remgelden opgenomen in de MAF-regeling, geen oplossing zijn ?

Aanvullend antwoord : 1. a) Aantal sociaal verzekerden dat kon genieten van de sociale maximumfactuur en de maximumfactuur voor lage en bescheiden inkomens :

20032004
sociale maf418 458424 053
maf lage inkomens154 626149 445
maf bescheiden inkomens219 849232 670
kinderen met recht op verhoogde kinderbijslagen1 609774
kinderen jonger dan 19 jaar4 0015 427
Totaal798 543812 369

Wat het jaar 2003 betreft konden enkel de kinderen jonger dan 16 jaar genieten van de maximumfactuur.

b) Aantal gezinnen dat kon genieten van de sociale maximumfactuur en de maximumfactuur voor lage en bescheiden inkomens :

20032004
sociale maf194 667203 804
maf lage inkomens94 73791 195
maf bescheiden inkomens191 202123 403
Totaal408 606418 402

2. Gerealiseerde terugbetalingen voor de jaren 2003 en 2004 :

2003
sociale maf62 870 444,62
maf lage inkomens36 180 585,01
maf bescheiden inkomens53 925 348,85
kinderen met recht op verhoogde kinderbijslagen276 840,59
kinderen jonger dan 16 jaar983 734,29
totaal154 236 953,36
2004
sociale maf75 558 184,98
maf lage inkomens40 816 322,19
maf bescheiden inkomens62 450 143,27
kinderen met recht op verhoogde kinderbijslagen284 734,29
kinderen jonger dan 19 jaar1 566 205,39
Totaal180 675 590,12

3. Deze gerealiseerde terugbetalingen zijn niet beschikbaar per provincie noch per regio.

4. Wat de fiscale maf betreft zijn alleen gegevens met betrekking tot de remgelden van de jaren 2002 en 2003 beschikbaar. Deze van het jaar 2004 worden thans door de fiscale administratie verwerkt. In de jaren 2002 en 2003 werden terugstortingen verricht aan respectievelijk 178 444 en 154 308 gezinnen.

5. Deze gerealiseerde terugbetalingen zijn evenmin beschikbaar per provincie noch per regio.

6. De volgende (nog onvolledige) gegevens zijn beschikbaar voor het jaar 2005 :

gezinnenpersonen
sociale maf47 114105 677
maf lage inkomens13 99619 820
maf bescheiden inkomens21 84039 017
kinderen met recht op verhoogde kinderbijslagen62
kinderen jonger dan 19 jaar1 190
totaal82 950165 766

2005
sociale maf11 410 634,55
maf lage inkomens6 705 013,54
maf bescheiden inkomens8 778 588,23
kinderen met recht op verhoogde kinderbijslagen16 080,12
kinderen jonger dan 19 jaar246 483,38
Totaal27 156 799,82

7. Het is inderdaad zo dat het huidige artikel 3 van de wet van 5 juni 2002 betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging enerzijds voorziet dat de sociale verzekerden geÔnformeerd worden over hun rechten in de maximumfactuur, en anderzijds dat rechtspersonen die persoonlijke aandelen ten laste nemen, geÔnformeerd worden over de toekenning van de maximumfactuur. De betrokken wetsbepaling laat niet toe een regeling te voorzien waarbij derden, die geen persoonlijke aandelen ten laste nemen (zoals zorgverleners) geÔnformeerd worden over de toepassing van de maximumfactuur.

Daartoe werd voor de volgende programmawet, een aanvulling van de betrokken wetsbepaling voorgesteld, die de mogelijkheid biedt de zorgverlener op de hoogte te brengen van het genot van de maximumfactuur. Om een oplossing te bieden voor de problematiek van de dubbele tenlasteneming van persoonlijke aandelen in het kader van de maximumfactuur, wordt meer bepaald gedacht aan een mechanisme waardoor bepaalde zorgverleners — na het overschrijden van het drempelbedrag — de verleende zorgen meteen aan 100 % in derdebetalende kunnen afrekenen.

Intussen werden wel contacten gelegd met openbare instellingen die persoonlijke aandelen ten laste te nemen.