Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-59

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Eerste minister

Vraag nr. 3-4026 van mevrouw Van de Casteele d.d. 5 januari 2006 (N.) :
Federale en programmatorische overheidsdiensten. — Onderhoud gebouwen. — Outsourcing.

Privé-bedrijven besteden steeds meer onderhoudstaken uit aan schoonmaakbedrijven, omdat het besef groeit dat onderhoud een vak apart is waarbij expertise een belangrijke rol speelt. Het voordeel is vaak dat de kwaliteit van de dienstverlening hoger is, meer flexibiliteit kan geboden worden en de kosten beter onder controle kunnen gehouden worden.

Bovendien gaat het over een heel specifiek arbeidssegment waar veel laaggeschoolden en allochtone werknemers aan het werk zijn en veel deeltijdse arbeid buiten de normale arbeidsuren gepresteerd wordt.

Bij de overheid worden die onderhoudstaken veelal in eigen beheer uitgevoerd.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel onderhoudspersoneel staat in voor het onderhoud van de kantoor- en andere ruimtes van de diensten die onder de bevoegdheid vallen van de geachte minister/staatssecretaris. Volgens welke dienstregeling werken zij ?

2. Welk is het niveau, geslacht en leeftijd van dit personeel ?

3. Wat is het percentage ziekteverzuim onder hen ?

4. Volgens welke loonschalen worden deze mensen vergoed ?

5. Kan de geachte minister/staatssecretaris cijfers meedelen betreffende het personeelsverloop ?

6. Hoe ziet hij/zij de personeelsevolutie over de periode 2010-2030 ?

7. Hoe staat hij/zij tegenover de vraag naar outsourcing van deze dienst ? Zou dit geen kostenreductie meebrengen ?

Antwoord : 1. Aantal onderhoudspersoneel : 19 personen wat overeenkomt met 16 voltijdse equivalenten

2. Niveau : D

Geslacht : Vrouwelijk

Leeftijd : Gemiddelde leeftijd van 46 jaar

3. Percentage ziekteverzuim 2005 : 3 %

4. Loonschalen : DT1

5. Personeelsverloop in 2005 : 1 personeelslid werd ontslagen en 2 personeelsleden zijn gepensioneerd. Er waren 5 aanwervingen.

6. De personeelsevolutie over de periode van 2010-2030 is afhankelijk van de te onderhouden oppervlakte. Voor zover de te onderhouden oppervlakte, het aantal bureaus, personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de eerste minister en de vergaderingzalen niet stijgen, zal het aantal leden van het onderhoudspersoneel ook gelijk blijven.

7. Momenteel wordt outsourcing niet overwogen. Het werken met personeel van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de eerste minister biedt een grotere organisatieflexibiliteit, rekening houdend met de variabele werkroosters van de personeelsleden en het houden van regeringsvergaderingen.