Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-58

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-3592 van mevrouw Van de Casteele d.d. 18 oktober 2005 (N.) :
Palliatief forfait voor verpleegkundige verzorging. — Evolutie van de bedragen en het aantal patiŽnten.

Een verpleegkundige kan voor de verzorging van een terminaal zieke patiŽnt een palliatief forfait aanrekenen dat alle verpleegkundige verzorging en begeleiding dekt. De patiŽnt betaalt in dat geval geen remgeld.

In tegenstelling tot het palliatief forfait waarop de patiŽnt recht heeft, blijft dit van kracht ook wanneer de patiŽnt langer dan 3 maanden thuis wordt verzorgd.

Tijdens de bespreking van het verslag van de Evaluatiecel Palliatieve Zorg wees iemand erop dat men hier geen misbruiken kan uitsluiten.

Kan de geachte minister meedelen welke de evolutie is de laatste jaren van de bedragen die voor dit palliatief verpleegkundig forfait werden uitbetaald door het RIZIV, zo mogelijk uitgesplitst per gewest ?

Is het mogelijk deze bedragen te linken aan het aantal patiŽnten dat daarmee werd verzorgd ?

Antwoord : De gegevens van de jaren vůůr 2003 zijn vertekend en onvergelijkbaar, daarom zijn ze hierna niet hernomen.

De forfaits voor de verpleegkundige verzorging thuis van de palliatieve patiŽnten zijn ingevoerd op 1 oktober 2001. De uitgaven voor die forfaits zijn geŽvolueerd als volgt :

2003 : 25 482 177 euro;

2004 : 33 808 746 euro.

Het is niet mogelijk om op basis van de voor die uitgaven geregistreerde gegevens de spreiding per gewest na te gaan.

Het aantal forfaitaire tegemoetkomingen in de zin van artikel 2 van het koninklijk besluit van 2 december 1999 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor geneesmiddelen, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen voor de palliatieve thuispatiŽnten (...) bedraagt :

2003 : 14 770 euro;

2004 : 16 593 euro.

Ongeveer 28 % van die tegemoetkomingen stemmen overeen met een tweede tegemoetkoming voor dezelfde patiŽnt. Het aantal palliatieve patiŽnten kan dus geraamd worden op 72 % van het aantal tegemoetkomingen.

Volgens de ramingen van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV krijgt bovendien ongeveer 45 % van de betrokken palliatieve patiŽnten thuisverpleging.