Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-58

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken (Begroting)

Vraag nr. 3-3104 van de heer Van Hauthem d.d. 4 augustus 2005 (N.) :
175 jaar België. — Gratis verzenden van brieven op 21 juli 2005.

Naar aanleiding van 175 jaar België besliste De Post dat iedereen op 21 juli 2005, onder bepaalde voorwaarden, onbeperkt gratis brieven kon versturen.

1. Door wie werd deze beslissing genomen ?

2. Wat was de specifieke bedoeling van deze maatregel ?

3. Hoeveel extra brieven dienden hierdoor door De Post te worden bezorgd ?

4. Wat heeft dit aan De Post gekost ?

Antwoord : In antwoord op de gestelde vragen heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

1. De beslissing om naar aanleiding van « 175 jaar onafhankelijkheid en 25 jaar federalisme », op de nationale feestdag, onder bepaalde voorwaarden, gratis binnenlandse brieven en kaarten te laten versturen, werd genomen door het management van De Post.

2. Als structurele partner in de feestelijkheden « 175/25 » werkte De Post mee aan de viering. Omdat deze mijlpalen in de Belgische geschiedenis gepaard gingen met heel wat festiviteiten, oordeelde De Post dat op een verjaardagsfeest een cadeau gepast was. Vandaar dit gebaar naar gans de bevolking toe.

3. Er zijn volgens de gegevens van De Post ca. 700 000 brieven verstuurd in het kader van deze actie.

De Post heeft geen bijkomend personeel ingezet om dit extra volume te verwerken. Dit omwille van het feit dat :

— het non-prior volume betrof, waarvan de verwerking in de sorteercentra gespreid kon worden over meerdere dagen;

— er tijdens de zomermaanden steeds voldoende distributiecapaciteit in de uitreikingskantoren is. Immers, de organisaties zijn gebaseerd op daggemiddelden op jaarbasis, en het volume dat, inclusief de brieven uit de actie op 25 en 26 juli, diende uitgereikt te worden, overschreed dit gemiddelde niet.

4. De promotiekosten voor deze actie bedroegen 100 000 euro (promoboys, huur van stands, grafische vormgeving en drukken van de kaarten, enz.).

Inzake mogelijke minderinkomsten, gaat De Post ervan uit dat deze marginaal zijn. Veel van de 700 000 brieven zouden immers niet verstuurd zijn geweest, indien deze actie niet was opgezet, aldus De Post.