Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-58

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-369 van mevrouw Van de Casteele van 2 december 2005 (N.) :
Erkende huisartsenkringen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. — Financiering.

Op 17 oktober 2003 stelde ik u onder nr. 3-369 (Bulletin van Vragen en Antwoorden, Senaat, nr. 3-5, blz. 318) de volgende vraag betreffende het in rand vermelde onderwerp :

 Voor de financiering van de huisartsenkringen door het RIZIV werd voor Brussel een speciale regeling uitgewerkt op basis van een verdeelsleutel 80F/20N.

In de commissie Volksgezondheid van de Kamer van volksvertegenwoordigers (7 oktober 2003) stelde de geachte minister dat het feit dat een identieke basislogistiek nodig is verder moet onderzocht worden en dat de FOD Volksgezondheid bezig is met de uitwerking van de reglementaire wijzigingen voor een aanvullende financiering van de huisartsenkringen.

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen :

1. Welke criteria zullen daarbij gehanteerd worden ?

2. Hoeveel Nederlandstalige en Franstalige huisartsenkringen zijn er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ?

3. Hoeveel artsen zijn aangesloten bij Franstalige respectievelijk Nederlandstalige huisartsenkringen ? 

Tot op heden mocht ik dienaangaande nog geen antwoord ontvangen. Derhalve ben ik zo vrij deze vraag opnieuw aan u voor te leggen. Mag ik aandringen op een spoedige mededeling van uw standpunt ?