Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-57

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Eerste minister

Vraag nr. 3-3924 van mevrouw Van de Casteele d.d 12 december 2005 (N.) :
Federaal openbaar ambt. — Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.

Op mijn schriftelijke vraag nr. 3-3624 van 25 oktober 2005 (Vragen en Antwoorden, Senaat, 2005-2006, nr. 3-54, blz. 4791) over het aantal federale ambtenaren dat dienstvrijstelling heeft gekregen voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma, heeft de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen geantwoord dat elke dienst afzonderlijk beslist over het al dan niet toekennen van deze dienstvrijstellingen.

Kan de geachte minister meedelen voor de diensten die onder zijn bevoegdheid vallen, hoeveel statutaire en contractuele personeelsleden gedurende de laatste 5 jaar, uitgesplitst naar taalrol, dienstvrijstelling hebben gekregen op basis van de omzendbrief nr. 487 van 9 december 1999 ?

Antwoord : Het te verstrekken antwoord op de vraag gesteld door het geachte lid behort tot statistische inlichtingen, die krachtens artikel 69, 2, c), van het Reglement van de Senaat, niet moeten worden verstrekt.