Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-54

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Middenstand en Landbouw (Middenstand)

Vraag nr. 3-3616 van de heer Van Hauthem d.d. 21 oktober 2005 (N.) :
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen (HRZKMO). — Personeel. — Ziekteverzuim. — Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.

In mijn schriftelijke vraag nr. 3-2784 (Vragen en Antwoorden, Senaat, 2004-2005, nr. 3-44, blz. 3564) vroeg ik de geachte minister gegevens omtrent het ziekteverzuim opgedeeld volgens taalaanhorigheid voor drie instellingen die onder haar voogdij staan. Voor twee van deze instellingen werden deze gegevens mij zonder probleem verstrekt; voor de derde instelling, de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen (HRZKMO), kreeg ik deze gegevens niet onder het voorwendsel dat het hier statistische gegevens zou betreffen.

Benevens het feit dat het niet aan de geachte minister toekomt te oordelen of een vraag van een parlementslid volgens het reglement van de Senaat ontvankelijk is of niet, maar enkel aan de Senaat, is het hoogst merkwaardig dat ze een dergelijk excuus inroept voor één van de drie instellingen, maar niet voor de twee andere, hoewel voor de drie instellingen exact hetzelfde werd gevraagd.

Ik herhaal bijgevolg mijn vraag en verzoek haar hierop een correct antwoord te geven :

Kan de geachte minister mij voor de jaren 2002, 2003 en 2004 meedelen welke het ziekteverzuim was (totaal aantal ziektedagen) bij het personeel van de HRZKMO, en dit opgesplitst volgens de taalaanhorigheid van het personeel ?

Antwoord : In antwoord op uw vraag deel ik aan het geachte lid de volgende elementen mee.

Ziekteverzuim (totaal aantal ziektedagen) in 2002, 2003 en 2004 opgesplitst volgens taalaanhorigheid bij het secretariaatspersoneel van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO

(er is geen Duitstalig personeel)

JarenTaalgroepen
NederlandseFranse
20024759
200395119
200410065
Totaal242243