Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-53

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Volksgezondheid

Vraag nr. 3-3666 van mevrouw Van de Casteele d.d. 28 oktober 2005 (N.) :
« Be-health-project ». — Overleg met de artsensyndicaten, de Privacycommissie en de Vlaamse regering.

De regering werkt aan een wetsontwerp « Be-Health » betreffende de verwerking en de informatisering van de gezondheidsgegevens alsook de toepassing voor telegeneeskunde », waarbij het de bedoeling is een soort Kruispuntbank te ontwikkelen voor de identificatie van de gebruikers, zorgverstrekkers en patiënten.

De artsensyndicaten hebben hieromtrent aan de alarmbel getrokken en werden uitgenodigd voor overleg.

1. Kan de geachte minister meedelen wat de bedoeling is van het « be-health » -project ?

2. Hoe zal hij een optimaal systeem op poten zetten met respect voor de privacy ?

3. Welke andere bezwaren hebben de artsensyndicaten ?

4. Werd over het ontwerp advies gevraagd aan de Privacycommissie ?

5. Met welke andere betrokken groepen zorgverstrekkers werd overleg gepleegd ?

6. Ondertussen heeft de Vlaamse regering een decreet goedgekeurd betreffende het gezondheidsinformatiesysteem dat een wettelijk kader creëert voor de uitwisseling van elektronische gegevens van zorggebruikers op het terrein en de verwerking van gezondheidsgegevens voor beleidsondersteunende doeleinden. In hoeverre is hierover overleg gepleegd ?

Antwoord : De modernisering van de gezondheidszorg door de gecoördineerde ontwikkeling van informatica en telematica is een van mijn prioriteiten.

In 2004 werden twee nota's aan de Ministerraad voorgelegd en goedgekeurd. Deze nota's handelden over het concept van het gemeenschappelijk platform BeHealth en over de financiering en het beheer hiervan. De laatste nota werd op 23 december 2004 door de Ministerraad goedgekeurd.

2. De strategie voor de ontwikkeling van de gezondheidszorg via elektronische weg berust op drie reglementaire, prioritaire en complementaire bouwstenen :

a) het versterken van de vertrouwelijkheid van de gezondheidsgegevens, en met name

— de definitie van gezondheidsgegevens;

— de invoering van een identificatienummer persoonlijke gezondheid;

— de invoering van een sectoraal comité voor de gezondheidsgegevens.

b) het opzetten van regels en standaarden die de veiligheid en de interoperabiliteit garanderen van software voor het medische dossier en voor telegeneeskunde toepassingen.

c) het opzetten van een gezamenlijk telematicaplatform,

Elk van deze drie bouwstenen zou in een apart regelgevend initiatief behandeld moeten worden.

3. Het overleg met de artsensyndicaten en de Orde van geneesheren is nog niet beëindigd maar heeft toch al resultaten opgeleverd. Verschillende interpretatieproblemen werden opgelost.

De belangrijkste hiervan kunnen als volgt worden samengevat :

3.1. het toepassingsgebied van de gezondheidsgegevens;

3.2. het statuut van de gezondheidsgegevens die worden overgemaakt in het kader van de sociale zekerheid;

3.3. de vertegenwoordiging van de artsen en de artsensyndicaten in de beslissingsstructuren en de procedures;

3.4. de verruiming van het medisch dossier tot andere gezondheidsberoepen dan alleen de artsen;

3.5. de waarborgen of de haalbaarheid van « diverse technische criteria »;

3.6. de structuur van BeHealth.

4. Het spreekt voor zich dat een advies zal worden gevraagd aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit zal echter pas gebeuren op het ogenblik dat over de projecten een consensus is bereikt met de actoren van de gezondheidszorg.

5. Er zal over het project overleg worden gepleegd met de zorgverstrekkers vertegenwoordigd in het Verzekeringscomité, dat 12 vertegenwoordigers heeft in de groep « gebruikers » (de groep Vison) van Behealth.

6. De federale wetgever is bevoegd inzake de bescherming van het privé leven. Inzake gezondheid zijn de bevoegdheden verdeeld, wat een overleg met de Gemeenschappen en Gewesten noodzakelijk maakt.

De Vlaamse Gemeenschap heeft geen stappen ondernomen om tot overleg te komen met de federale overheid over het decreet dat aan haar regering is voorgelegd.