Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-53

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-3665 van mevrouw Van de Casteele d.d. 28 oktober 2005 (N.) :
Maximumfactuur. — Effecten voor de doelgroepen. — Terugbetaalde bedragen.

De regering heeft aangekondigd werk te maken van een versnelde integratie van de fiscale maximumfactuur (MAF) in de sociale MAF en van een verlaging van de inkomensdrempel voor de hoogste categorieŽn.

Op zich is dat een toe te juichen maatregel. De vraag is evenwel of de uitgaven voor de MAF hiermee niet zullen ontsporen en of er geen ongewilde neveneffecten zijn zoals het toenemend risico op dubbele terugbetaling van het remgeld.

Daarom is het nodig te evalueren welke effecten de maximumfactuur heeft voor de verschillende doelgroepen.

1. Hoeveel gezinnen en hoeveel rechthebbenden hebben in 2003 en 2004 aanspraak kunnen maken op de sociale maximumfactuur of de maximumfactuur voor kleine inkomens ?

2. Voor welk bedrag hebben de verzekeringsinstellingen terugbetaald in 2003 en 2004 ?

3. Welke zijn die bedragen, uitgesplitst per provincie en per regio ?

4. Voor hoeveel gezinnen heeft de fiscale administratie terugstortingen gedaan in het kader van de fiscale franchise voor het aanslagjaar 2003 en 2004 ?

5. Welke zijn die bedragen per regio ?

6. Kan de geachte minister ook al eventueel gedeeltelijke cijfers geven voor 2005 ?

7. Welke maatregelen zijn genomen zijn of zullen nog genomen worden om dubbele betalingen te vermijden en worden hiermee de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de ziekteverzekering beter gegarandeerd ?

In antwoord op mijn vraag om uitleg nr. 3-158 van 11 maart 2004 daaromtrent (Handelingen, Senaat, 2003-2004, nr. 3-46, blz. 5) stelde de geachte minister dat hij in uitvoering van artikel 3 van de wet van 5 juni 2002 betreffende de MAF de nodige maatregelen zou nemen zodat ziekenfondsen op verzoek van het OCMW, het NIOOO, de politie en andere openbare instellingen kunnen meedelen of er terugbetaling is op grond van de MAF.

Welke stappen zijn hiertoe al ondernomen ?

Dubbel gebruik met aanvullende verzekeringen is moeilijker tegen te gaan. Informatieoverdracht van mutualiteiten naar ziekteverzekeringsmaatschappijen is geen optie. Hoe zal de geachte minister dit oplossen ? Kan deze informatieoverdracht via een centraal gegevensbestand ?

Kan een aangifteplicht door de patiŽnt, zoals dat in onze wetsvoorstellen is opgenomen, van terugbetalingen, in het kader van de aanvullende verzekering, van remgelden opgenomen in de MAF-regeling, geen oplossing zijn ?

Antwoord : Als antwoord op de vragen van het geachte lid, kan ik volgende verduidelijkingen aanbrengen :

1. In 2003 en 2004 kwamen respectievelijk ongeveer 195 000 en 204 000 gezinnen in aanmerking voor de sociale MAF. Dit wil zeggen elke keer meer dan 400 000 rechthebbenden.

Voor de inkomens-MAF, met daarin de MAF-kinderen, kwamen 214 000 gezinnen in aanmerking, zowel in 2003 als in 2004. Ik zal u een tabel doorgeven met de details van deze gegevens.

2. Voor de sociale MAF, lopen de terugbetaalde bedragen in 2003 en 2004 respectievelijk op tot 62,9 et 75,6 miljoen euro. Voor de andere MAF uitgevoerd door de verzekeringsinstellingen, bedraagt dit respectievelijk 91,3 et 105,1 miljoen euro voor dezelfde jaren 2003 et 2004.

3. De gegevens omtrent de verdeling van deze bedragen per provincie of per gewest zijn niet beschikbaar.

4 en 5. Wat de financiŽle MAF betreft zijn alleen gegevens met betrekking tot het aanslagjaar 2003 en 2004 (inkomsten 2002 en 2003) beschikbaar. Deze van het aanslagjaar 2005 worden thans door de fiscale administratie verwerkt. Het betreft de gegevens die verwerkt werden op basis van de gewone aanslagtermijn. Wat het aanslagjaar 2004 betreft, werden terugstortingen gerealiseerd, aan 93 000 gezinnen uit Vlaanderen, 70 227 gezinnen uit WalloniŽ en 15 605 gezinnen uit Brussel (respectievelijk 52,1 %, 38,4 % en 9,5 % van de bedragen). De terugbetaalde bedragen in het kader van de fiscale MAF voor 2003 en 2004 bedragen respectievelijk 45,8 miljoen euro en 42,9 miljoen euro.

6. Er zijn nog geen gegevens over 2005 beschikbaar.

7. De eerste maatregel die genomen moet worden om dubbele betalingen te vermijden, is het concentreren van de uitgevoerde betalingen in het kader van de MAF in de handen van een enkele actor. Dit is een van de redenen die me ertoe gebracht heeft tijdens het vorige begrotingsconclaaf aan de regering voor te stellen de fiscale MAF vanaf 2005 te integreren in de MAF-inkomsten, uitgevoerd door de verzekeringsinstellingen. Deze bepaling is opgenomen in het voorontwerp van wet ter uitvoering van de begroting van 2006.

Het is inderdaad zo dat het huidige artikel 3 van de wet van 5 juni 2002 waarnaar het geachte lid verwijst, enerzijds voorziet dat de sociale verzekerden geÔnformeerd worden over hun rechten in de maximumfactuur, en anderzijds dat rechtspersonen die er — reglementair — toe gehouden zijn persoonlijke aandelen ten laste te nemen, geÔnformeerd worden over de toekenning van de maximumfactuur. De betrokken wetsbepaling laat niet toe in een regeling te voorzien waarbij zorgverleners geÔnformeerd worden over de toepassing van de maximumfactuur.

Daartoe wordt op korte termijn een aanvulling van de betrokken wetsbepaling voorgesteld, die zulks mogelijk zal maken.

Intussen werden wel contacten gelegd met openbare instellingen die er toe gehouden zijn persoonlijke aandelen ten laste te nemen, en wordt met name voor de OCMW's een regeling uitgewerkt met een elektronische informatieoverdracht.