Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-52

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-3046 van mevrouw Van de Casteele d.d. 15 juli 2005 (N.) :
Eerstelijnsgezondheidszorg. — Promotie van de huisarts bij allochtonen.

In opdracht van het RIZIV werd, onder leiding van prof. Clumeck, de algemeen medisch directeur van de Brusselse Irisziekenhuizen, een rapport opgemaakt omtrent de oriëntatie van een groot staal Brusselse patiënten versus huisartsen of spoeddiensten.

75 % van de ondervraagde Belgen en tot 93 % van de gepensioneerden die zich op de spoeddienst van een ziekenhuis aanbieden, zegt een vaste huisarts te hebben. Bij de niet-Belgen bedraagt dit aantal 50 % en bij de daklozen slechts 18 %.

De onderzoekers leidden uit hun enquête af dat mensen in moeilijke levensomstandigheden zonder eigen huisarts eerder voor de spoed kiezen en dat een spoedgevallendienst vooral patiënten opvangt uit de naburige gemeenten.

Om overbevraging van de spoeddiensten tegen te gaan is het dus van groot belang mensen aan te sporen een vaste huisarts te kiezen.

Bij onze zending in Turkije hebben we trouwens ook kunnen vaststellen dat ziekenhuizen daar eerder in de eerste lijn optreden, omdat er geen uitgebouwd netwerk van huisartsen is. Deze gewoonte ligt wellicht mee aan de basis van het feit dat allochtonen vaker onmiddellijk naar een spoeddienst gaan.

1. Is de geachte minister zich bewust van deze problematiek ?

2. Wat zal hij doen om de huisarts te promoten bij niet-Belgen of Belgen van vreemde origine ?

Antwoord : Eerst en vooral moet benadrukt worden dat de verdere verspreiding van het Globaal Medisch Dossier naar alle bevolkingsgroepen de centrale doelstelling van het beleid blijft.

Wat de problematiek in de grote steden betreft, wijs ik op artikel 25, 2º, van de programmawet van 11 juli 2005, dat in artikel 56 van de GVU-wet een § 4 invoegt. Deze bepaling bevat de basis voor een koninklijk besluit op basis waarvan ik overeenkomsten zal kunnen sluiten met als doel een tussenkomst toe te kennen in de oprichting en functioneringskosten van posten die dringende zorg verstrekken in het kader van de huisartsgeneeskunde. Die posten zullen worden georganiseerd door de huisartsenkringen, de lokale overheden en één of meerdere ziekenhuizen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de gemeenten met meer dan 150 000 inwoners in het Vlaamse en Waalse Gewest. In dat kader zal wellicht aan uw bekommernis kunnen worden tegemoetgekomen.

Het is dus de bedoeling om 2 miljoen euro vrij te maken voor de oprichting van 10 huisartsenwachtposten.

Deze posten zullen het structurele antwoord moeten zijn dat op de diverse bestaande pilootervaringen volgt (Antwerpen, Diest, Brussel, ...).