3-603/4

3-603/4

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

10 MAART 2005


De millenniumdoelstellingen


AMENDEMENTEN


Nr. 39 VAN DE HEER WILLE

Een nieuwe aanbeveling nr. 1bis invoegen, luidende :

« 1bis. de ontvangende landen in het kader van ontwikkelingssamenwerking te steunen in hun strijd tegen corruptie en voor de algemene toepassing van de regels van respect voor de mensenrechten en good governance, eerste en noodzakelijke voorwaarde voor de verwezenlijking van de MDG's; ».

Nr. 40 VAN DE HEER WILLE

In aanbeveling nr. 1 de woorden « tevens elke kunstmatige verhoging van dat budget door het opvoeren van posten die onder andere budgetten vallen te voorkomen » doen vervallen.

Nr. 41 VAN DE HEER WILLE

Aanbeveling nr. 2 aanvullen met de volgende tekst :

« 2. op de volgende Millenium + 5-top te pleiten voor het opvoeren van de bestedingen voor ontwikkelingssamenwerking in de donorlanden, teneinde de MDG's te kunnen halen ».

Nr. 42 VAN DE HEER WILLE

In aanbeveling nr. 3 de woorden « dat komt de facto neer op een algehele schuldkwijtschelding op voorwaarde dat de armste landen het aldus verkregen geld aan de realisatie van de millenniumdoelstellingen besteden » doen vervallen.

Nr. 43 VAN DE HEER WILLE

In aanbeveling nr. 5 de woorden « en die « grote landbouwmarkten » met aanpasbare douanerechten te beschermen tegen de invoer van overschotten tegen dumpprijzen die de ontwikkeling en de diversificatie van de nationale productie verhindert; anderzijds te blijven aandringen op de herziening van het mandaat van de Europese Commissie in verband met de milleniumdoelstellingen, meer bepaald om de teksten te herzien van het Algemeen Akkoord over de handel in diensten (GATS), om formeel de diensten van algemeen belang zoals gezondheid, huisvesting, onderwijs, cultuur en water uit alle handelsonderhandelingen te lichten, omdat die basisvoorzieningen en de toegankelijkheid ervan voor iedereen moeten worden gewaarborgd, vooral voor de armsten en de vrouwen » de tekst doen vervallen.

Nr. 44 VAN DE HEER WILLE

In aanbeveling nr. 6 de woorden « door met name de oprichting te steunen van een internationale economische en sociale veiligheidsraad, » vervangen door de woorden « de hervorming en versterking van de Ecosoc te steunen, ».

Nr. 45 VAN DE HEER WILLE

In aanbevelingen nr. 7 het woord « kapitaalspeculatie, » doen vervallen.

Nr. 46 VAN DE HEER WILLE

Aanbeveling nr. 10 vervangen als volgt :

« 10. de rapporten die België opstelt om haar bijdrage aan de verwezenlijking van de MDG's in kaart te brengen, aan het Parlement over te maken; ».

Nr. 47 VAN DE HEER WILLE

In aanbeveling nr. 12 de woorden « gezien de verwezenlijking van de MDO één van de krachtlijnen is van de nakende hervorming van de VN, de oprichting te steunen van een internationale economische en sociale veiligheidsraad; bovendien bij te dragen tot de vesterking van de bestaande internationale organisaties (IAO, WHO, UNESCO), » vervangen door de woorden « gezien de verwezenlijking van de MDO één van de krachtlijnen is van de nakende hervorming van de VN, de hervorming en de versterking van de Ecosoc te steunen met het oog op de oprichting van een internationale economische en sociale veligheidsraad en bovendien bij te dragen tot de vesterking van de bestaande internationale organisaties (IAO, WHO, UNESCO); ».

Nr. 48 VAN DE HEER WILLE

Aanbeveling nr. 13 doen vervallen.

Nr. 49 VAN DE HEER WILLE

In aanbeveling nr. 16 de woorden « en de kapitaalspeculatie » doen vervallen.

Nr. 50 VAN DE HEER WILLE

In aanbeveling nr. 21 de woorden « , en deze « grote landbouwmarkten » via aanpasbare douanerechten te beschermen tegen de invoer van overschotten tegen dumpprijzen, die de ontwikkeling en de diversificatie van nationale producties belemmeren » doen vervallen.

Nr. 51 VAN DE HEER WILLE

Aanbeveling nr. 22 doen vervallen.

Nr. 52 VAN DE HEER WILLE

In aanbeveling nr. 25 het woord « OESO » vervangen door het woord « OVSE ».

Nr. 53 VAN DE HEER WILLE

Aanbeveling nr. 28 doen vervallen.

Nr. 54 VAN DE HEER WILLE

In aanbeveling nr. 29 de woorden « het Voorzitterschap van de Europese Unie te vragen om op de agenda van de Europese Raad van maart 2005 het zoeken van alternatieve financieringmiddelen voor de officiële ontwikkelingshulp te plaatsen, en een Europees initiatif te nemen, dat zou worden voorgelegd op de Wereldtop inzake duurzame ontwikkeling, onder meer op grond van het recente Spahn-verslag « On the Feasibility of a Tax on Foreign Exchange Transactions » dat in 2002 op vraag van de Duitse federale betreffende de nieuwe internationale financiële bijdragen opgesteld door de Franse Senaat en verschenen in 2003 op vraag van president Jacques Chirac; anderzijds een nieuw advies van de Europese Commissie te vragen over de Belgische wet van 19 november 2004 tot invoering van een Tobin-taks met het tweevoudige doel meer financieringsbronnen voor de samenwerking te kunnen aanboren en de technische haalbaarheid van deze taks, die door vele deskundigen is bewezen, te onderzoeken; » doen vervallen.

Nr. 55 VAN DE HEER WILLE

In aanbeveling nr. 31 tussen de woorden « zo weinig mogelijk voorwaarden te verbinden aan de steun aan de ontwikkelingslanden » en de woorden « teneinde hen een zekere marge te laten », de woorden « (zonder de transparantie en de efficiëntie van de hulp in gevaar te brengen) » invoegen.

Nr. 56 VAN DE HEER WILLE

Aanbeveling nr. 32 vervangen als volgt :

« 32. de inspanningen van de armste landen om tot veralgemeend respect voor de mensenrechten, transparantie van beleid en good governance te komen, te blijven steunen ».

Nr. 57 VAN DE HEER WILLE

Aanbeveling nr. 23 vervangen als volgt :

« 23. er te blijven op toezien dat de officiële ontwikkelingshulp aan de minst ontwikkelde landen volgens de principes van de ongebonden hulp verloopt. »

Nr. 58 VAN DE HEER WILLE

Aanbeveling nr. 34 doen vervallen.

Nr. 59 VAN DE HEER WILLE

Aanbeveling nr. 39 doen vervallen.

Nr. 60 VAN DE HEER WILLE

In aanbeveling nr. 42 de woorden « en erop toe te zien dat het bedrag voor de medefinanciering van de « indirecte actoren » inzake ontwikkelingssamenwerking wordt verhoogd » doen vervallen.

Nr. 61 VAN DE HEER WILLE

Aanbeveling nr. 44 doen vervallen.

Nr. 62 VAN DE HEER WILLE

Aanbevelingen nrs. 45 en 46 vervangen als volgt :

« 45. er zowel op nationaal als Europees niveau voor te ijveren dat het beleid ten opzichte van de ontwikkelingslanden — en in het bijzonder de minst ontwikkelde landen — coherent is en hun ontwikkeling ten goede komt; ».

Nr. 63 VAN DE HEER WILLE

Aanbeveling nr. 47 doen vervallen.

Nr. 64 VAN DE HEER WILLE

In aanbeveling nr. 48 de woorden « op de noodzaak om minimumprijzen te waarborgen voor de grondstoffen » doen vervallen.

Nr. 65 VAN DE HEER WILLE

Aanbeveling nr. 51 doen vervallen.

Nr. 66 VAN DE HEER WILLE

In aanbeveling nr. 56 de woorden « gratis verdeling » vervangen door het woord « betaalbaarheid ».

Nr. 67 VAN DE HEER WILLE

Aanbeveling nr. 59 doen vervallen.

Nr. 68 VAN DE HEER WILLE

In aanbeveling nr. 60 de woorden « in het kader van het overheidsoptreden » doen vervallen.

Nr. 69 VAN DE HEER WILLE

Aanbeveling nr. 62 doen vervallen.

Nr. 70 VAN DE HEER WILLE

In aanbeveling nr. 67 de woorden « ; er eveneens op toe te zien dat de Delcredere in zijn optreden bijdraagt tot het naleven van de verbintenissen die te Kyoto zijn aangegaan en ervoor te zorgen dat exportkredieten worden gegeven voor projecten rond hernieuwbare energie in de ontwikkelingslanden » doen vervallen.

Paul WILLE.

Nr. 71 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

De tekst van aanbeveling nr. 9 vervangen als volgt :

« de indirecte actoren van de ontwikkelingshulp te steunen en aan te moedigen, zoals de universiteiten, de vakbonden, de steden en gemeenten, de NGO's en de migrantenorganisaties teneinde hun deskundigheid te steunen zodat zij met hun ervaring een kwalitatieve bijdrage kunnen leveren aan de realisatie, in onderling overleg, van de millenniumdoelstellingen; via projecten uitgaande van de overheden en de NGO's, meer mogelijkheden te bieden aan de plaatselijke gemeenschappen in het Zuiden — en dan vooral de armste — zodat zij kunnen deelnemen aan de realisatie van nationale armoedebestrijdingsplannen; voorts de publieke en privé-actoren inzake ontwikkeling te steunen in de promotie van de millenniumdoelstellingen, vooral door hen hierover beter te informeren, en het grote publiek meer attent te maken op deze problematiek; »

Nr. 72 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

De tekst van aanbeveling nr. 8 vervangen als volgt :

« Het recht op behoorlijk werk te erkennen als een fundamenteel werktuig in de strijd tegen de oorzaken van de armoede en daartoe het Decent Work Pilot Programme van de ILO te steunen als een aanpak die economische en sociale maatregelen met betrekking tot de werkgelegenheid, de arbeidsmarkt en de sociale bescherming omvat; ervoor te ijveren dat de fundamentele arbeidsnormen, zoals die door de ILO zijn vastgelegd, de minimumregels vormen voor alle arbeid in de wereldeconomie. Erop toe te zien dat meer doortastende maatregelen genomen worden om de naleving van de fundamentele arbeidsnormen af te dwingen in de vrije exportzones en meer in het algemeen, in alle wereldwijde productiesystemen; tevens ervoor te zorgen dat alle bevoegde internationale instellingen hun rol spelen door zich in te zetten voor de naleving van die normen en door erop toe te zien dat geen enkel aspect van hun beleid of programma's een hinderpaal vormt voor de toepassing ervan; ».

Olga ZRIHEN.
Sabine de BETHUNE.
Paul GALAND.
Jacinta DE ROECK.

Nr. 73 VAN DE HEER GALAND C.S.

In aanbeveling nr. 51 tussen de woorden « internationaal arbeidsrecht » en de woorden « en van de milieubescherming » de woorden « (rechten van de werknemers en van de vakbonden, naleving van de ILO-Conventies, inzonderheid conventie nr. 182 van de ILO betreffende de ergste vormen van kinderarbeid, » invoegen.

Pierre GALAND.
Olga ZRIHEN.
Jacinta DE ROECK.
Sabine de BETHUNE.

Nr. 74 VAN MEVROUW de BETHUNE

In aanbeveling nr. 1 de woorden « bij voorkeur overeenkomstig een tijdpad dat in de wet is opgenomen » doen vervallen.

Verantwoording

Alle actoren zijn het eens over de noodzaak van voldoende financiële middelen om de MDG's te bereiken. Één van die middelen is het bereiken van de 0,7 %-norm. Rekening houdende met de economische groei, de inflatie en de wettelijke bepaling om deze norm tegen 2010 te bereiken, houdt dit thans een jaarlijkse verhoging van het budget OS in met 11 % of 145 miljoen euro. Indien men bijgevolg het groeipad niet wettelijk verankerd en één of meerdere jaren zou afwijken van deze verhoging, dan is de kans zeer reëel dat België tegen 2010 de 0,7 %-norm niet haalt.

Nr. 75 VAN MEVROUW de BETHUNE

Aanbeveling nr. 7 aanvullen als volgt :

« en in eigen land te streven naar een wettelijke procedure waarbij elke beslissing tot toekenning van een vergunning voor de uitvoer of doorvoer van wapens voorafgaandelijk door de federale minister van Buitenlandse Zaken getoetst moet worden aan het federale beleid inzake conflictpreventie en vredesopbouw. »

Verantwoording

Conflictpreventie vormt terecht één van de pijlers van het Belgisch Buitenlands beleid aangezien duurzame ontwikkeling in de landen van het Zuiden niet kan bereikt worden zonder vrede. Daarom moet het beleid van onze regio's inzake het toekennen van uitvoervergunningen voor wapens in overeenstemming kunnen gebracht worden met het Belgisch buitenlands beleid.

Nr. 76 VAN MEVROUW de BETHUNE

Aanbeveling nr. 43 aanvullen met een zin luidende :

« daartoe op regelmatige basis een interministeriële conferentie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking te houden in uitvoering van de wet op de internationale samenwerking van 1999 die expliciet een coördinerende rol voor de federale minister van ontwikkelingssamenwerking voorziet; »

Verantwoording

Ook voor de andere domeinen zoals landbouw, leefmilieu, ... waarvoor de verschillende federale entiteiten bevoegd zijn, werd een regelmatig overleg via een interministeriële conferentie voorzien.

Sabine de BETHUNE.

Nr. 77 VAN MEVROUW de BETHUNE C.S.

Een nieuwe aanbeveling 4bis invoegen, luidende :

« 4bis. op de volgende top ter opvolging van de Millenniumverklaring te pleiten voor een aanvulling van de Millenniumdoelstellingen op het vlak van gender en reproductieve rechten en de gelijke kansen van mannen en vrouwen te mainstreamen in alle ontwikkelingsdoelstellingen; »

Verantwoording

De Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (MDG) hebben uiteraard hun verdienste : ze stellen duidelijk prioriteiten voor de huidige en toekomstige investeringen in ontwikkeling; ze zijn het resultaat van overleg tussen ontwikkelingsactoren die voorheen niet steeds op één lijn stonden wat vaak leidde tot een verspilling van ingezette middelen; ze rusten op een breed draagvlak en zijn in staat om grootschalig te mobiliseren.

Wanneer we echter de doelstellingen bekijken door een genderbril, kunnen we niet anders dan kritische kanttekeningen te plaatsen. Globaal beschouwd is het zo dat de MDGs niet echt goed scoren op gendergevoeligheid. Slechts één doelstelling (doelstelling 3) richt zich specifiek op gendergelijkheid en emancipatie, binnen de overige doelstellingen ontbreekt de genderdimensie volledig. Doelstelling drie wordt vertaald in vier indicatoren (onderwijsparticipatie, alfabetisatie, tewerkstelling niet-landbouwsector, politieke participatie) maar slechts voor één van de vier (onderwijsparticipatie) stelt men een streefcijfer voorop (zie kader voor concrete informatie over indicatoren en streefcijfer). Dit betekent onvermijdelijk dat alle aandacht op die ene indicator wordt geconcentreerd en dat de overige indicatoren heel vaak naar het achterplan verdwijnen.

Sabine de BETHUNE.
Pierre GALAND.
Jacinta DE ROECK.
Olga ZRIHEN.

Nr. 78 VAN DE HEER BROTCORNE EN MEVROUW DURANT

In aanbeveling nr. 1 de woorden « tevens elke kunstmatige verhoging van dat budget door het opvoeren van posten die onder andere budgetten vallen, te voorkomen » vervangen door de woorden « tevens voorkomen die doelstelling op kunstmatige wijze te halen ».

Christian BROTCORNE.
Isabelle DURANT.

Nr. 79 VAN DE HEER GALAND EN MEVROUW DE ROECK

In aanbeveling nr. 1 de woorden « tevens elke kunstmatige verhoging van dat budget door het opvoeren van posten die onder andere budgetten vallen, te voorkomen » vervangen door de woorden « door tevens bij te dragen aan de OESO om te voorkomen dat de criteria van het Comité voor ontwikkelingshulp inzake de berekening van de officiële ontwikkelingshulp op kunstmatige manier worden verruimd; ».

Pierre GALAND.
Jacinta DE ROECK.

Nr. 80 VAN DE HEER WILLE

Een nieuwe aanbeveling 67bis toevoegen, luidende als volgt :

« 67bis. België moet zich binnen de EU manifesteren om handelsbelemmerende maatregelen af te breken; ».

Verantwoording

De internationalisering van handel heeft verstrekkende gevolgen voor de markten op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Dumpingen van Europese markten in ontwikkelingslanden zorgen voor een ernstige destabilisering van de lokale markten en maken handel in die landen voor de plaatselijke ondernemers onmogelijk. Eerlijke concurrentie is de basis van een goed functionerende open wereldmarkt. Daarom moeten alle handelsbelemmerende barrières weggewerkt worden.

Nr. 81 VAN DE HEER WILLE

Een nieuwe aanbeveling nr. 67ter (nieuw) toevoegen, luidende als volgt :

« 67ter. men moet veel meer handel promoten in de ontwikkelingslanden en in de minst ontwikkelde landen in plaats van enkel te focussen op hulp; »

Verantwoording

Handel in namelijk belangrijker dan hulp omdat deze de gelegenheid schept voor mensen zelfstandig en duurzaam hun levensomstandigheden te laten scheppen.

Nr. 82 VAN DE HEER WILLE

Een nieuwe aanbeveling nr. 67quater (nieuw) toevoegen, luidende als volgt :

« 67quater. het principe van microfinanciering verdient veel meer aandacht. Hiervoor moet bestudeerd worden in hoeverre wij microfinanciering kunnen aanbieden en onder welke vorm in de Zuiderse landen; ».

Verantwoording

Onze nog jonge « bio »-maatschappij moet zich vooral inzetten voor de microfinanciering, het microkrediet, de microverzekering en het microsparen. Dat zijn zeer efficiënte middelen om de armoede terug te dringen. De microfinanciering is wellicht het beste middel om in de armste samenlevingen de armoede significant terug te dringen.

Paul WILLE.

Nr. 83 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

(Subamendement op amendement nr. 44)

De woorden « de hervorming en versterking van de Ecosoc te steunen » aanvullen met de woorden « , met het oog op de oprichting van een internationale economische en sociale Veiligheidsraad ».

Annemie VAN de CASTEELE.

Nr. 84 VAN MEVROUW de BETHUNE

Een nieuwe aanbeveling nr. 50bis invoegen, luidende als volgt :

« 50bis. — de microfinanciering als een specifiek instrument te erkennen waarvoor de overheid een duidelijke visie en strategische doelstellingen ontwikkeld en haar beleid en acties op het terrein evalueert; de inspanning van België inzake microfinanciering te verhogen alsook het middenveld met name de ngo's te versterken;

de taskforce binnen DGOS en BTC te versterken en een beleidsplan te ontwikkelen met volgende actiepunten :

— investeren in ervaringsuitwisseling, het opbouwen van know-how, het vormen van eigen personeel, coöperanten en de ngo-sector, met name de capaciteit in het Noorden vergroot;

— investeren in ervaringsuitwisseling, het opbouwen van know-how, capacity building, versterking van de organisatiecapaciteit, het stimuleren van transparant beheer van microfinancieringsinstellingen in het Zuiden door onder andere op micro-niveau technisch personeel te vormen en op te leiden;

— op meso-niveau de inspanningen verhogen om netwerken op te starten, om controlemechanismen, audit-instellingen, ... te creëren die de microfinancieringsinstellingen op microniveau kunnen bijstaan;

— op macro-niveau de inspanningen verhogen om een stabiel economisch klimaat te creëren, de overheid in het Zuiden te ondersteunen om juridische zekerheid te creëren voor de sector door aangepaste wetgeving en controle, ... »

Sabine de BETHUNE.

Nr. 85 VAN DE HEER WILLE

(Subamendement op amendement nr. 72)

In amendement nr. 72 de woorden « en s'attachant à promouvoir ces normes et en veillant à ce qu'aucun aspect de leurs politiques ou programmes ne fasse obstacle à leur application » doen vervallen.

Paul WILLE.

Nr. 86 VAN MEVROUW DE ROECK

(Subamendement op amendement nr. 39 van de heer Wille)

De woorden in amendement nr. 39 « in hun strijd tegen corruptie een voor de algemene toepassing van de regels van respect voor de mensenrechten en good governance » vervangen door de woorden « in het verwezenlijken van de algemene toepassing van de regels van respect voor de mensen en « good governance » en in hun strijd tegen corruptie, eerste en noodzakelijke voorwaarde voor de verwezenlijking van de MDG ».

Jacinta DE ROECK.

Nr. 87 VAN DE HEER MAHOUX

In aanbeveling nr. 10 tussen de woorden « de millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling » en de woorden « zoals wordt voorgesteld » invoegen de woorden « en het voor te stellen in het parlement ».

Philippe MAHOUX.