Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-39

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-2216 van de heer Van Hauthem d.d. 10 februari 2005 (N.) :
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

In augustus 2004 stelde ik een vraag aan de minister betreffende de taalaanhorigheid van het personeel van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (vraag nr. 3-1321, nr. 3-28, blz. 1887). De minister antwoordde hierop slechts fragmentair. Hij gaf met name slechts cijfers vrij over de verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen voor de personeelsleden tewerkgesteld bij het hoofdbestuur. Daarnaast zijn er echter nog een 400-tal personeelsleden buiten het hoofdbestuur werkzaam voor deze FOD, over wie we niets vernemen.

Daarom herhaal ik mijn vragen voor deze laatste groep :

Kunt u mij voor het totaal aantal tewerkgestelde personeelsleden buiten het hoofdbestuur meedelen, zowel uitgedrukt in fysieke personen als in voltijdse equivalenten (VTE), en dit per statuut en per niveau, welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroepen ?

Antwoord : 1. Statutaire agenten toegevoegd aan de posten in het buitenland : 403 (248 Buitenlandse dienst, 119 Kanselarijcarrière en 36 attachés ontwikkelingssamenwerking).

Opsplitsing per taalaanhorigheid, per statuut en per niveau :

Buitenlandse dienst :

Niveau A : 122 Franstaligen en 126 Nederlandstaligen;

Carrière de chancellerie :

Niveau A : 19 Franstaligen en 24 Nederlandstaligen;

Niveau C : 31 Franstaligen en 45 Nederlandstaligen;

Carrière attachés de la Coopération au développement :

Niveau A : 8 Franstaligen en 28 Nederlandstaligen; + 11 Franstaligen en 7 Nederlandstaligen (contractuele assistent-attachés) + 1 Franstalige (art. 97 Statuut Buitenlandse Loopbanen — koninklijk besluit 25 april 1956).

2. Statutaires agenten in speciale administratieve toestand (internationale zendingen, detachement bij het Koninklijk Paleis of bij ministeriële beleidscellen, of in loopbaanonderbreking) : 48 (43 Buitenlandse dienst, 3 Kanselarijcarriere en 2 attachés ontwikkelingssamenwerking).

Opsplitsing per taalaanhorigheid, per statuut en per niveau :

Buitenlandse dienst :

Niveau A : 24 Franstaligen en 19 Nederlandstaligen;

Kanselarijcarrière :

Niveau A : 1 Nederlandstalige;

Niveau C : 1 Franstalige en 1 Nederlandstalige;

Carrière attachés ontwikkelingssamenwerking :

Niveau A : 1 Franstalige en 1 Nederlandstalige; + 7 Franstaligen (art. 97 Statuut Buitenlandse Loopbanen — koninklijk besluit 25 april 1956).