Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-40

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Volksgezondheid

Vraag nr. 3-2444 van de heer Van Hauthem d.d. 1 april 2005 (N.) :
Instituut voor veterinaire keuring. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Op 6 oktober 2004 stelde ik de geachte minister een schriftelijke vraag waarop ik tot op heden nog geen antwoord heb gekregen. Ik ben derhalve zo vrij deze vraag opnieuw te stellen.

Het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische staat (Pdata) geeft in principe voor alle federale instellingen van openbaar nut een overzicht van de personeelssterkte volgens een aantal indelingscriteria. Merkwaardig genoeg vinden we het Instituut voor veterinaire keuring niet terug in dit overzicht.

Kan u derhalve meedelen voor het Instituut voor veterinaire keuring op 1 januari 2004, desgevallend voor 1 januari 2005 :

1. De totale personeelssterkte in fysieke personen en in voltijdse eenheden;

2. De totale personeelssterkte ingedeeld naar statuut (fysieke personen — statutairen, contractuelen, omkadering, manager en divers);

3. De totale personeelssterkte naar niveau (fysieke personen);

4. Kan u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen; opdeling per statuut; opdeling per niveau) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroep ?

5. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) voor de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid als volgt te antwoorden.

De personeelsleden van het Instituut voor veterinaire keuring werden op 15 oktober 2002 overgedragen naar de voorlopige cel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Het is bijgevolg onmogelijk te antwoorden op uw vraag naar de verdeling van de vroegere personeelsleden van het Instituut voor veterinaire keuring op 1 januari 2004.

Aangezien een afzonderlijke benadering voor de personeelsleden die deel uitmaakten van het Instituut voor veterinaire keuring als gevolg van hun overdracht naar de voorlopige cel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen onmogelijk is verwijs ik u naar het antwoord op uw andere vraag (nr. 3-2445).