Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-38

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 3-2297 van de heer Van Hauthem d.d. 3 maart 2005 (N.) :
Ministerie van Landsverdediging. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Volgens het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische Staat (Pdata) beschikt de FOD Landsverdediging op 1 januari 2005 over 2 621 personeelsleden, goed voor 2 475,82 voltijdse eenheden (VTE). Tevens krijgen we statistische informatie betreffende de verdeling van deze ambtenaren over de verschillende niveaus, per statuut, enz. Over de taalkundige verdeling wordt echter geen informatie verstrekt.

1. Kunt u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE)) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroep ?

2. Welke criteria worden gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid, en in voorkomend geval van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

1. Als antwoord op uw eerste vraag, ben ik zo vrij u door te verwijzen naar de tabel betreffende het burgerpersoneel van Defensie, die bij het antwoord op uw schriftelijke parlementaire vraag nr. 3-2240 van 22 februari 2005 werd gevoegd.

2. Vanuit taaloogpunt gebeurt de verdeling van de betrekkingen in functie van de organisatie van de Krijgsmacht. De inplaatsstelling van burgerpersoneel in een militaire eenheid, op een post, in een functie, wordt uitgevoerd in strikte naleving van de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 betreffende de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.