3-1138/7

3-1138/7

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

2 JUNI 2005


Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers


Evocatieprocedure


TEKST GEAMENDEERD DOOR DE SENAAT EN TERUGGEZONDEN NAAR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie geamendeerde tekst (zie stuk nr. 3-1138/5).

Brussel, 2 juni 2005.

De voorzitter van de Senaat,
Anne-Marie LIZIN.
De griffier van de Senaat,
Luc BLONDEEL.