Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-37

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen (Pensioenen)

Vraag nr. 3-1924 van mevrouw Van dermeersch d.d. 5 januari 2005 (N.) :
Openbare diensten. — Werkgelegenheid voor gehandicapten.

Het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische staat (Pdata) geeft statistische informatie betreffende de indeling van deze ambtenaren volgens geslacht, de verschillende niveaus, de niveaus in combinatie met het geslacht en tevens de verdeling volgens statuut.

In dit statistisch overzicht is geen informatie te vinden omtrent het aantal gehandicapte personeelsleden. Het minimaal aantal gehandicapte werknemers dat in de openbare sector moet worden ingezet, wordt nochtans vastgelegd in besluiten.

In het kader van een echte integratie van gehandicapten kan aangepaste arbeid een belangrijke rol spelen. Hierin is dan ook een belangrijke rol weggelegd voor de overheid, die via fiscale voordelen de aanwerving van gehandicapten kan bevorderen.

1. Heeft u een inventaris van de arbeidsplaatsen die bezet kunnen worden door gehandicapte werknemers in de volgende openbare dienst :

— Rijksdienst voor pensioenen.

Zo ja, dan had ik deze graag ontvangen.

Zo neen, dan had ik graag vernomen of hiervan werk gemaakt wordt en wanneer ik deze inventaris zal kunnen ontvangen.

2. Hoeveel van de arbeidsplaatsen in de voormelde diensten kunnen bezet worden door een gehandicapte werknemer, zijn er ook effectief ingevuld door een gehandicapte ?

Voldoet u hiermee aan het wettelijk vastgelegd aantal ? Zo niet, waarom niet ?

3. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs onder validen en gehandicapten ?

4. Wordt er aangedrongen bij de verschillende diensten op aanpassingen van arbeidsplaatsen aan de handicap van een gehandicapte werknemer ?

Antwoord : In antwoord op haar vraag, heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

1. De Rijksdienst voor pensioenen beschikt niet over een inventaris van arbeidsplaatsen die voor de tewerkstelling van gehandicapte werknemers geschikt zijn, laat staan aan specifiek omschreven handicaps zouden aangepast zijn.

Bij koninklijk besluit van 5 januari 1976 (artikel 2, 3, 4 en 11), waarbij de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van mindervaliden alsmede het koninklijk besluit van 11 augustus 1972 ter bevordering van de tewerkstelling van mindervaliden in de rijksbesturen op sommige instellingen van openbaar nut toepasselijk worden verklaard, werd de Rijksdienst een quotum van tien gehandicapten in het raam van de statutaire tewerkstelling opgelegd.

2. Binnen het quotum zijn negen van de tien betrekkingen, die daartoe reglementair voorzien zijn, ingevuld door een gehandicapt persoon.

Gelet op het recente vertrek van een gehandicapte op 1 juni 2004, heeft de Rijksdienst nog niet de gelegenheid gehad de vacature in te vullen.

3. Voor bedoeld quotum moeten de kandidaten ofwel reeds geslaagd zijn in een normaal wervingsexamen van Selor, ofwel geslaagd in een beroepgeschiktheidsproef die op verzoek van de Rijksdienst voor pensioenen door Selor wordt afgenomen (artikel 8 van het koninklijk besluit van 11 augustus 1972 ter bevordering van de tewerkstelling van mindervaliden in de rijksbesturen).

Dergelijke geschiktheidproef is enerzijds steeds gebaseerd op een functiebeschrijving van de voor de kandidaat beoogde taken en houdt anderzijds rekening met de specifieke handicaps van de kandidaat.

4. Afhankelijk van de specifieke noden van de gehandicapte werknemer, worden binnen de betrokken dienst de noodzakelijke aanpassingen van de arbeidsplaats doorgevoerd.