Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-37

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-2216 van de heer Van Hauthem d.d. 10 februari 2005 (N.) :
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

In augustus 2004 stelde ik een vraag aan de minister betreffende de taalaanhorigheid van het personeel van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (vraag nr. 3-1321, Vragen en Antwoorden nr. 3-28, blz. 1887). De minister antwoordde hierop slechts fragmentair. Hij gaf met name slechts cijfers vrij over de verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen voor de personeelsleden tewerkgesteld bij het hoofdbestuur. Daarnaast zijn er echter nog een 400-tal personeelsleden buiten het hoofdbestuur werkzaam voor deze FOD, over wie we niets vernemen.

Daarom herhaal ik mijn vragen voor deze laatste groep :

Kunt u mij voor het totaal aantal tewerkgestelde personeelsleden buiten het hoofdbestuur meedelen, zowel uitgedrukt in fysieke personen als in voltijdse equivalenten (VTE), en dit per statuut en per niveau, welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroepen ?